Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

COVID-19 Pandemisi ve E-Ticaret Kullanımı: Kuşaklararası Farklılıklar

Year 2023, Volume: 24 Issue: 2, 170 - 185, 19.04.2023
https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1179003

Abstract

Covid-19 pandemisi ile birlikte e-ticaret daha önce olmadığı kadar önem kazanmıştır. Mağazaların kapalı olması ve sosyal hayatın kesintiye uğramasıyla, daha önce hiç e-ticareti deneyimlememiş insanlar e-ticarete yönelmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı; covid-19 döneminde Türkiye’de kuşaklararası farklılıklar dikkate alınarak e-ticaret kullanıcılarının genel profilini belirlemek ve bireylerin e-ticaret eğilimlerini etkileyen sosyo-demografik faktörleri tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda 2021 yılında TUİK tarafından yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması verileri kullanılmış olup (n=30530) bireylerin e-ticaret eğilimleri ikili lojistik regresyon yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre Z, Y ve X kuşaklarında kadınların, bebek patlaması kuşağında ise erkeklerin e-ticarete katılma olasılıklarının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Tüm kuşaklarda üniversite mezunu bireylerin internet alışverişi yapma olasılıklarının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Aile büyüklüğünün az olması ve aylık gelirin yüksek olması, e-ticarete katılma olasılığını artırmaktadır. Ayrıca, nispeten az gelişmiş bölgeler olan Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerine kıyasla gelişmiş bölgeler olan İstanbul, Batı Marmara, Doğu Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde e-ticaret daha çok tercih edilmektedir. Bununla birlikte iş durumu, cep telefonu sahipliği durumu, dizüstü bilgisayar sahipliği durumu, masaüstü bilgisayar sahipliği durumu, tablet bilgisayar sahipliği durumu, e-devlet hizmetleri kullanımı durumu ve internet üzerinden finansal işlemler gerçekleştirme durumu değişkenlerinin e-ticaret üzerinde anlamlı faktörler olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Abar, H., & Alkan, Ö. (2020). What Factors Influence the Use of Electronic Commerce? A Case in Turkey. Handbook of Research on IT Applications for Strategic Competitive Advantage and Decision Making. içinde IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-3351-2.ch006
 • Abdul-Muhmin, A. G., & Al-Abdali, O. (2011). Adoption of online purchase by consumers in Saudi Arabia: an exploratory study. Conference on Administrative Sciences, (s. 19-21). Dhahran, Saudi Arabia.
 • Agus, A. A., Yudoko, G., Mulyono, N., & Imaniya, T. (2021). E-Commerce Performance, Digital Marketing Capability and Supply Chain Capability within E-Commerce Platform: Longitudinal Study Before and After COVID-19. International Journal of Technology, 12(2), 360-370. doi:10.14716/ijtech.v12i2.4122
 • Alkan, Ö., & Ünver, Ş. (2020). Türkiye’de e-devlet hizmetlerinin kullanımını etkileyen faktörlerin analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(4), 1431-1453.
 • Alkan, Ö., & Ünver, Ş. (2021). Determination of Factors That Affect Use of E-Commerce in Eastern Turkey Through Categorical Data Analysis. Toros University FEASS Journal of Social Sciences, 8(Special Issue), 22-36.
 • Alkan, Ö., Küçükoğlu, H., & Tutar, G. (2021). Modeling of the Factors Affecting e-Commerce Use in Turkey by Categorical Data Analysis Factors Affecting e-Commerce Use. (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 12(1), 95-105.
 • Alqahtani, A. S., Goodwin, R. D., & de Vries, D. B. (2018). Cultural factors influencing e-commerce usability in Saudi Arabia. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 5(6), 1-10. doi:10.21833/ijaas.2018.06.001
 • Awa, H. O., Baridam, D. M., & Nwibere, B. M. (2015). Demographic determinants of electronic commerce (EC) adoption by SMEs: A twist by location factors. Journal of Enterprise Information Management, 28(3), 326-345. doi:10.1108/JEIM-10-2013-0073
 • Ayob, A. H. (2021). E-commerce adoption in ASEAN: who and where? Future business journal, 7(1), 1-11.
 • Bacik, R., Fedorko, R., Olearova, M., & Horvath, J. (2017). Analysis of User Preferences when Searching for Informations Online in case of Generation X and Y. Annual International Scientific Conference on Megatrends and Media - Media Future (s. 122-139). Smolenice, SLOVAKIA: Univ Ss Cyril & Methodius Trnava, Fac Mass Media Commun.
 • Bacik, R., Gavurova, B., Fedorko, R., & Olearova, M. (2020). Using Digital Devices in the Process of Online Shopping: A Study of Demographic Differences. Marketing and Management of Innovations(4), 154-167. doi:10.21272/mmi.2020.4-12
 • Bölen, M. C. (2017). X ve Y Kuşağı Bireylerinin Mobil Alışveriş Uygulamalarına ve Sitelerine Yönelik Kullanımına Devam Etme Niyetlerinin Özel Alışveriş Kulüpleri Bağlamında İncelenmesi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Braholli, A. (2022). An Investigation of Consumer Behavior in Online Trade During the Covid-19 Pandemic: A Case Study. Quality-Access to Success, 23(186), 45-58. doi:10.47750/QAS/23.186.07
 • Brand, B., Rausch, T., & Brandel, J. (2022). The Importance of Sustainability Aspects When Purchasing Online: Comparing Generation X and Generation Z. Sustainability, 14(9). doi:10.3390/su14095689
 • Burkolter, D., & Kluge, A. (2011). Online consumer behavior and its relationship with socio-demographics, shopping orientations, need for emotion, and fashion leadership. Journal of Business and Media Psychology, 2(2), 20-28.
 • Camilleri, M. A. (2021). E-commerce websites, consumer order fulfillment and after-sales service satisfaction: the customer is always right, even after the shopping cart check-out. Journal of Strategy and Management. doi:10.1108/JSMA-02-2021-0045
 • Campisi, T., Russo, A., Tesoriere, G., Bouhouras, E., & Basbas, S. (2021). COVID-19's Effects over E-commerce: A Preliminary Statistical Assessment for Some European Countries. 21st International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA), (s. 370-385). Cagliari, Italy. doi:10.1007/978-3-030-86979-3_27
 • Chang, Y., & Zhu, D. (2007). Factors influencing consumers' repeated online. shopping in China: An empirical study. 6th International Conference on Management (ICM 2007), (s. 487-492). Wuhan, CHINA. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.91.8924&rep=rep1&type=pdf adresinden alındı
 • Cristóbal-Fransi, E., Martín-Fuentes, E., & Daries-Ramon, N. (2015). Behavioural analysis of subjects interacting with information technology: Categorising the behaviour of e-consumers. International Journal of Services Technology and Management, 21(1-3), 163-182. doi:10.1504/IJSTM.2015.071121
 • Çil, B., & Çevik, O. (2022). Kuşakların İnternet Alışverişlerinde Algıladıkları Riskler Üzerine Bir Araştırma. KMU Journal of Social and Economic Research, 24(42), 462-487.
 • Debicka, O., Gutowski, T., & Borodo, A. (2019). Innovations in e-commerce: value proposition for e-buyers. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin-Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej W Szczecinie, 60(132), 101-106. doi:10.17402/377
 • Dünya Ekonomik Forumu. (2020). The Global Competitiveness Report: How Countries are Performing on the Road to Recovery. World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf adresinden alındı
 • Escobar-Rodríguez, T., Grávalos-Gastaminza, M. A., & Pérez-Calañas, C. (2017). Facebook and the intention of purchasing tourism products: Moderating effects of gender, age and marital status. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 17(2), 129-144. doi:10.1080/15022250.2015.1137784
 • Gelir İdaresi Başkanlığı. (2022). Genel Bütçe Gelirleri Tahsisatı. gib.gov.tr: https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_1.xls.htm adresinden alındı
 • Gürün, S., & Tümer İkikat, E. (2021). Kuşaklar Arası E-Ticareti Etkileyen Faktörler. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8(3), 883–890. doi:10.30910/turkjans.908746
 • Hashim, A., Ghani, E. K., & Said, J. (2009). Does consumers’ demographic profile influence online shopping?: An examination using Fishbein’s theory. Canadian Social Science, 5(6), 19-31.
 • Hasyyati, A. N. (2017). Demographic and socioeconomic characteristics of e-commerce users in Indonesia. Tokyo: Asian Development Bank Institute (ADBI). https://www.econstor.eu/bitstream/10419/179232/1/adbi-wp776.pdf adresinden alındı
 • Hossein, K. M., Yokota, F., Fukuda, A., Nishikitani, M., Islam, R., Kitaoka, H., . . . Ahmed, A. (2017). Factors Associated to Online Shopping at the BoP Community in Rural Bangladesh. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 8(10), 46-51.
 • Hou, J., & Elliott, K. (2021). Mobile shopping intensity: Consumer demographics and motivations. Journal of Retailing and Consumer Services, 63. doi:10.1016/j.jretconser.2021.102741
 • J.P.MORGAN. (2020). 2020 E-commerce Payments Trends Report: Turkey. https://www-jpmorgan-com. adresinden alındı
 • Jain, S. K., & Jain, M. (2011). Journal of Technology Management for Growing Economies. Exploring impact of consumer and product characteristics on e-commerce adoption: A study of consumers in India, 2(2), 35-64.
 • Kalia, P. (2017). Does Demographics Affect Purchase Frequency in Online Retail? International Journal of Online Marketing, 7(2), 42-56. doi:10.4018/IJOM.2017040103
 • Karaaslan, K. Ç. (2021). Determinants of online Shopping attitudes of households in turkey. Journal of Modelling in Management, 17(1), 119-133. doi:10.1108/JM2-04-2021-0101
 • Karaaslan, K. Ç., Oktay, E., & Alkan, Ö. (2022). Determinants of Household Saving Behaviour in Turkey. Sosyoekonomi, 30(51), 71-90.
 • Kawasaki, T., Wakashima, H., & Shibasaki, R. (2021). The use of e-commerce and the COVID-19 outbreak: A panel data analysis in Japan. Transport Policy, 115, 88-100. doi:10.1016/j.tranpol.2021.10.023
 • Kirk, C. P., & Rifkin, L. S. (2020). I'll trade you diamonds for toilet paper: Consumer reacting, coping and adapting behaviors in the COVID-19 pandemic. Journal of Business Research, 117, 124-131. doi:10.1016/j.jbusres.2020.05.028
 • Kotler, P. (2000). Marketing Management: Millennium Edition. New-Jersey: Prentice-Hall.
 • Koyuncu, C., & Lien, D. (2003). E-commerce and consumer's purchasing behaviour. Applied Economics, 35(6), 721-726.
 • Leong, L.-Y., Jaafar, N. I., & Ainin, S. (2018). Understanding Facebook commerce (f-commerce) actual purchase from an artificial neural network perspective. Journal of Electronic Commerce Research, 19(1), 75-103.
 • Lim, Y. M., & Cham, T. H. (2015). A profile of the Internet shoppers: Evidence from nine countries. Telematics and Informatics, 32(2), 344-354. doi:10.1016/j.tele.2014.10.002
 • Lissitsa, S., & Kol, O. (2021). Four generational cohorts and hedonic m shopping:association between personality traits and purchase intention. Electronic Commerce Research, 21, 545-570. doi:10.1007/s10660-019-09381-4
 • Lu, M., Ye, Z., & Yan, Y. (2018). Research on e-commerce customer repeat purchase behavior and purchase stickiness. NANKAI BUSINESS REVIEW INTERNATIONAL, 9(3), 331-347.
 • Lukomska-Szarek, J., Martynko, A., & Warzecha, Z. (2021). Management under Crisis Conditions - the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Formation of Respondents' Opinions within the e-commerce Market, in Poland. Acta Polytechnica Hungarica, 18(11), 251-267. http://acta.uni-obuda.hu/Lukomska-Szarek_Martynko_Warzecha_118.pdf adresinden alındı
 • Lv, J., Wang, Z., Huang, Y., Wang, T., & Wang, Y. (2020). How Can E-Commerce Businesses Implement Discount Strategies through Social Media? Sustainability, 12(18). doi:10.3390/su12187459
 • Mathur, A., Moschis, G. P., & Euehun, L. (2003). Life events and brand preference changes. Journal of Consumer Behavior, 3(2).
 • McIntosh, J., Du, X., Wu, Z., Truong, G., Ly, Q., How, R., . . . Kanij, T. (2021). Evaluating Age Bias In E-commerce. 14th IEEE/ACM International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE), (s. 31-40). Electronic Network. doi:10.1109/CHASE52884.2021.00012
 • Melovic, B., Sehovic, D., Karadz, V., Dabic, M., & Cirovic, D. (2021). Determinants of Millennials' behavior in online shopping - Implications on consumers' satisfaction and e-business development. Technology in Society, 65. doi:10.1016/j.techsoc.2021.101561
 • Monks, A. (2020). Turkey Ecommerce to Generate US$25 BILLION BY 2025. ESW. https://esw.com/blog/turkey-ecommerce-insights/ adresinden alındı
 • Nguyen, J., Le, Q. V., & Ha, J. T. (2021). Impacts of Health and Safety Concerns on E-Commerce and Service Reconfiguration During the COVID-19 Pandemic: Insights from an Emerging Economy. Service Science, 13(4), 227-242. doi:10.1287/serv.2021.0279
 • OECD. (2020). Connecting Businesses and Consumers During COVID-19: Trade in Parcels. OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135520-5u04ajecfy&title=Connecting-Businesses-and-Consumers-During-COVID-19-Trade-in-Parcels adresinden alındı
 • OECD. (2020). E-commerce in the times of COVID-19. OECD. https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137212-t0fjgnerdb&title=E-commerce-in-the-time-of-COVID-19 adresinden alındı
 • Pilcher, J. (1994). Mannheim's sociology of generations: an undervalued legacy. British Journal of sociology, 45(3), 481-495. doi:10.2307/591659
 • Ramírez-Correa, P. E., Grandón, E. E., & Arenas-Gaitán, J. (2019). Assessing differences in customers’ personal disposition to e-commerce. Industrial management & data systems, 119(4).
 • Sahney, S., Ghosh, K., & Shrivastava, A. (2013). Conceptualizing consumer "trust'' in online buying behaviour: an empirical inquiry and model development in Indian context. Journal of Asia Business Studies, 7(3), 278-298. doi:10.1108/JABS-Jul-2011-0038
 • Sardjono, W., Selviyanti, E., Mukhlis, M., & Tohir, M. (2021). Global issues: utilization of e-commerce and increased use of mobile commerce application as a result of the covid-19 pandemic. 2nd International Conference on Physics and Mathematics for Biological Science (ICOPAMBS). Indonesia. doi:10.1088/1742-6596/1832/1/012024
 • Shadrina, R., & Arviansyah. (2018). User Interface and Generations' Preferences: Design and Evaluation. 32nd Conference of the International-Business-Information-Management-Association (IBIMA) (s. 7882-7892). Seville, SPAIN: Int Business Informat Management Assoc.
 • Sheth, J. (2020). Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die? Journal of Business Research, 117, 280-283. doi:10.1016/j.jbusres.2020.05.059
 • Singh, D., & Raj, S. (2016). Impact of Demographic Factors on Online Purchase Frequency - A Decision Tree Approach. 3rd International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom), (s. 3789-3793). New Delhi, India. https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/7589474/proceeding?isnumber=7724213&pageNumber=31 adresinden alındı
 • Stefko, R., Bacik, R., Fedorko, R., & Olearova, M. (2022). Gender-generation characteristic in relation to the customer behavior and purchasing process in terms of mobile marketing. Oeconomia Copernicana, 13(1), 181-223. doi:10.24136/oc.2022.006
 • Stranahan, H., & Dorota, K. (2007). E‐tail spending patterns and the importance of online store familiarity. Internet Research, 17(4). doi:10.1108/10662240710828076
 • Topaktaş, S. (2021). Dijitalleşme Sürecinde Bilgi ve Bilgiyi Kullanma Biçimleri: Kuşaklar Arası Bir Kıyaslama. Doktoral Dissertation.
 • TUBISAD. (2021). Ekonominin dönüştürücü gücü: e-ticaret etki analizi. Deloitte. https://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad-e-commerce_impact_assessment-launchpresentation.pdf adresinden alındı
 • TÜSİAD. (2022). E-ticaretin öne çıkan başarısı, tüketici davranışlarında değişim ve dijitalleşme. Deloitte. https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/consulting/articles/E-ticaretin-one-cikan-basarisi-2022.html adresinden alındı
 • Ünver, Ş., & Alkan, Ö. (2021). Determinants of e-Commerce Use at Different Educational Levels: Empirical Evidence from Turkey. International Journal of Advanced Computer Science and Applications;12(3), 40-49.
 • Varzaru, A. A., Bocean, C. G., Rotea, C. C., & Budica-Iacob, A.-F. (2021). Assessing Antecedents of Behavioral Intention to Use Mobile Technologies in E-Commerce. Electronics, 10(18). doi:10.3390/electronics10182231
 • Vasilcovschi, A. (2018). Gamification: Challenges in Ensuring the Satisfaction of New Consumers. BASIQ International Conference on New Trends in Sustainable Business and Consumption, (s. 475-481). Heidelberg, GERMANY.
 • Vicente, M. R. (2015). Determinants of C2C e-commerce: an empirical analysis of the use of online auction websites among Europeans. Applied Economics Letters, 22(12), 978-981. doi:10.1080/13504851.2014.993127
 • Villa, R., & Monzon, A. (2021). Mobility Restrictions and E-Commerce: Holistic Balance in Madrid Centre during COVID-19 Lockdown. Economies, 9(2). doi:10.3390/economies9020057
 • Viu-Roig, M., & Alvarez-Palau, E. J. (2020). The Impact of E-Commerce-Related Last-Mile Logistics on Cities: A Systematic Literature Review. Sustainability, 12(16). doi:10.3390/su12166492
 • Vrechopoulos, A. P., Siomkos, G. J., & Doukidis, G. I. (2001). Internet shopping adoption by Greek consumers. European Journal of Innovation Management, 4(3), 142-153.
 • Wu, L., Yi, C., & Dehuan, L. (2011). Online shopping among Chinese consumers: An exploratory investigation of demographics and value orientation. International journal of consumer studies, 35(4), 458-469.
 • Yılmaz, Ö., & Bayram, O. (2020). COVID-19 pandemi döneminde Türkiye’de e-ticaret ve e-ihracat. Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 37-54.
 • Zhitomirsky-Geffet, M., & Blau, M. (2017). Cross-generational analysis of information seeking behavior of smartphone users. ASLIB Journal of Informations Management, 69(6), 721-739. doi:10.1108/AJIM-04-2017-0083

Year 2023, Volume: 24 Issue: 2, 170 - 185, 19.04.2023
https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1179003

Abstract

References

 • Abar, H., & Alkan, Ö. (2020). What Factors Influence the Use of Electronic Commerce? A Case in Turkey. Handbook of Research on IT Applications for Strategic Competitive Advantage and Decision Making. içinde IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-3351-2.ch006
 • Abdul-Muhmin, A. G., & Al-Abdali, O. (2011). Adoption of online purchase by consumers in Saudi Arabia: an exploratory study. Conference on Administrative Sciences, (s. 19-21). Dhahran, Saudi Arabia.
 • Agus, A. A., Yudoko, G., Mulyono, N., & Imaniya, T. (2021). E-Commerce Performance, Digital Marketing Capability and Supply Chain Capability within E-Commerce Platform: Longitudinal Study Before and After COVID-19. International Journal of Technology, 12(2), 360-370. doi:10.14716/ijtech.v12i2.4122
 • Alkan, Ö., & Ünver, Ş. (2020). Türkiye’de e-devlet hizmetlerinin kullanımını etkileyen faktörlerin analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(4), 1431-1453.
 • Alkan, Ö., & Ünver, Ş. (2021). Determination of Factors That Affect Use of E-Commerce in Eastern Turkey Through Categorical Data Analysis. Toros University FEASS Journal of Social Sciences, 8(Special Issue), 22-36.
 • Alkan, Ö., Küçükoğlu, H., & Tutar, G. (2021). Modeling of the Factors Affecting e-Commerce Use in Turkey by Categorical Data Analysis Factors Affecting e-Commerce Use. (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 12(1), 95-105.
 • Alqahtani, A. S., Goodwin, R. D., & de Vries, D. B. (2018). Cultural factors influencing e-commerce usability in Saudi Arabia. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 5(6), 1-10. doi:10.21833/ijaas.2018.06.001
 • Awa, H. O., Baridam, D. M., & Nwibere, B. M. (2015). Demographic determinants of electronic commerce (EC) adoption by SMEs: A twist by location factors. Journal of Enterprise Information Management, 28(3), 326-345. doi:10.1108/JEIM-10-2013-0073
 • Ayob, A. H. (2021). E-commerce adoption in ASEAN: who and where? Future business journal, 7(1), 1-11.
 • Bacik, R., Fedorko, R., Olearova, M., & Horvath, J. (2017). Analysis of User Preferences when Searching for Informations Online in case of Generation X and Y. Annual International Scientific Conference on Megatrends and Media - Media Future (s. 122-139). Smolenice, SLOVAKIA: Univ Ss Cyril & Methodius Trnava, Fac Mass Media Commun.
 • Bacik, R., Gavurova, B., Fedorko, R., & Olearova, M. (2020). Using Digital Devices in the Process of Online Shopping: A Study of Demographic Differences. Marketing and Management of Innovations(4), 154-167. doi:10.21272/mmi.2020.4-12
 • Bölen, M. C. (2017). X ve Y Kuşağı Bireylerinin Mobil Alışveriş Uygulamalarına ve Sitelerine Yönelik Kullanımına Devam Etme Niyetlerinin Özel Alışveriş Kulüpleri Bağlamında İncelenmesi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Braholli, A. (2022). An Investigation of Consumer Behavior in Online Trade During the Covid-19 Pandemic: A Case Study. Quality-Access to Success, 23(186), 45-58. doi:10.47750/QAS/23.186.07
 • Brand, B., Rausch, T., & Brandel, J. (2022). The Importance of Sustainability Aspects When Purchasing Online: Comparing Generation X and Generation Z. Sustainability, 14(9). doi:10.3390/su14095689
 • Burkolter, D., & Kluge, A. (2011). Online consumer behavior and its relationship with socio-demographics, shopping orientations, need for emotion, and fashion leadership. Journal of Business and Media Psychology, 2(2), 20-28.
 • Camilleri, M. A. (2021). E-commerce websites, consumer order fulfillment and after-sales service satisfaction: the customer is always right, even after the shopping cart check-out. Journal of Strategy and Management. doi:10.1108/JSMA-02-2021-0045
 • Campisi, T., Russo, A., Tesoriere, G., Bouhouras, E., & Basbas, S. (2021). COVID-19's Effects over E-commerce: A Preliminary Statistical Assessment for Some European Countries. 21st International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA), (s. 370-385). Cagliari, Italy. doi:10.1007/978-3-030-86979-3_27
 • Chang, Y., & Zhu, D. (2007). Factors influencing consumers' repeated online. shopping in China: An empirical study. 6th International Conference on Management (ICM 2007), (s. 487-492). Wuhan, CHINA. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.91.8924&rep=rep1&type=pdf adresinden alındı
 • Cristóbal-Fransi, E., Martín-Fuentes, E., & Daries-Ramon, N. (2015). Behavioural analysis of subjects interacting with information technology: Categorising the behaviour of e-consumers. International Journal of Services Technology and Management, 21(1-3), 163-182. doi:10.1504/IJSTM.2015.071121
 • Çil, B., & Çevik, O. (2022). Kuşakların İnternet Alışverişlerinde Algıladıkları Riskler Üzerine Bir Araştırma. KMU Journal of Social and Economic Research, 24(42), 462-487.
 • Debicka, O., Gutowski, T., & Borodo, A. (2019). Innovations in e-commerce: value proposition for e-buyers. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin-Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej W Szczecinie, 60(132), 101-106. doi:10.17402/377
 • Dünya Ekonomik Forumu. (2020). The Global Competitiveness Report: How Countries are Performing on the Road to Recovery. World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf adresinden alındı
 • Escobar-Rodríguez, T., Grávalos-Gastaminza, M. A., & Pérez-Calañas, C. (2017). Facebook and the intention of purchasing tourism products: Moderating effects of gender, age and marital status. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 17(2), 129-144. doi:10.1080/15022250.2015.1137784
 • Gelir İdaresi Başkanlığı. (2022). Genel Bütçe Gelirleri Tahsisatı. gib.gov.tr: https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_1.xls.htm adresinden alındı
 • Gürün, S., & Tümer İkikat, E. (2021). Kuşaklar Arası E-Ticareti Etkileyen Faktörler. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8(3), 883–890. doi:10.30910/turkjans.908746
 • Hashim, A., Ghani, E. K., & Said, J. (2009). Does consumers’ demographic profile influence online shopping?: An examination using Fishbein’s theory. Canadian Social Science, 5(6), 19-31.
 • Hasyyati, A. N. (2017). Demographic and socioeconomic characteristics of e-commerce users in Indonesia. Tokyo: Asian Development Bank Institute (ADBI). https://www.econstor.eu/bitstream/10419/179232/1/adbi-wp776.pdf adresinden alındı
 • Hossein, K. M., Yokota, F., Fukuda, A., Nishikitani, M., Islam, R., Kitaoka, H., . . . Ahmed, A. (2017). Factors Associated to Online Shopping at the BoP Community in Rural Bangladesh. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 8(10), 46-51.
 • Hou, J., & Elliott, K. (2021). Mobile shopping intensity: Consumer demographics and motivations. Journal of Retailing and Consumer Services, 63. doi:10.1016/j.jretconser.2021.102741
 • J.P.MORGAN. (2020). 2020 E-commerce Payments Trends Report: Turkey. https://www-jpmorgan-com. adresinden alındı
 • Jain, S. K., & Jain, M. (2011). Journal of Technology Management for Growing Economies. Exploring impact of consumer and product characteristics on e-commerce adoption: A study of consumers in India, 2(2), 35-64.
 • Kalia, P. (2017). Does Demographics Affect Purchase Frequency in Online Retail? International Journal of Online Marketing, 7(2), 42-56. doi:10.4018/IJOM.2017040103
 • Karaaslan, K. Ç. (2021). Determinants of online Shopping attitudes of households in turkey. Journal of Modelling in Management, 17(1), 119-133. doi:10.1108/JM2-04-2021-0101
 • Karaaslan, K. Ç., Oktay, E., & Alkan, Ö. (2022). Determinants of Household Saving Behaviour in Turkey. Sosyoekonomi, 30(51), 71-90.
 • Kawasaki, T., Wakashima, H., & Shibasaki, R. (2021). The use of e-commerce and the COVID-19 outbreak: A panel data analysis in Japan. Transport Policy, 115, 88-100. doi:10.1016/j.tranpol.2021.10.023
 • Kirk, C. P., & Rifkin, L. S. (2020). I'll trade you diamonds for toilet paper: Consumer reacting, coping and adapting behaviors in the COVID-19 pandemic. Journal of Business Research, 117, 124-131. doi:10.1016/j.jbusres.2020.05.028
 • Kotler, P. (2000). Marketing Management: Millennium Edition. New-Jersey: Prentice-Hall.
 • Koyuncu, C., & Lien, D. (2003). E-commerce and consumer's purchasing behaviour. Applied Economics, 35(6), 721-726.
 • Leong, L.-Y., Jaafar, N. I., & Ainin, S. (2018). Understanding Facebook commerce (f-commerce) actual purchase from an artificial neural network perspective. Journal of Electronic Commerce Research, 19(1), 75-103.
 • Lim, Y. M., & Cham, T. H. (2015). A profile of the Internet shoppers: Evidence from nine countries. Telematics and Informatics, 32(2), 344-354. doi:10.1016/j.tele.2014.10.002
 • Lissitsa, S., & Kol, O. (2021). Four generational cohorts and hedonic m shopping:association between personality traits and purchase intention. Electronic Commerce Research, 21, 545-570. doi:10.1007/s10660-019-09381-4
 • Lu, M., Ye, Z., & Yan, Y. (2018). Research on e-commerce customer repeat purchase behavior and purchase stickiness. NANKAI BUSINESS REVIEW INTERNATIONAL, 9(3), 331-347.
 • Lukomska-Szarek, J., Martynko, A., & Warzecha, Z. (2021). Management under Crisis Conditions - the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Formation of Respondents' Opinions within the e-commerce Market, in Poland. Acta Polytechnica Hungarica, 18(11), 251-267. http://acta.uni-obuda.hu/Lukomska-Szarek_Martynko_Warzecha_118.pdf adresinden alındı
 • Lv, J., Wang, Z., Huang, Y., Wang, T., & Wang, Y. (2020). How Can E-Commerce Businesses Implement Discount Strategies through Social Media? Sustainability, 12(18). doi:10.3390/su12187459
 • Mathur, A., Moschis, G. P., & Euehun, L. (2003). Life events and brand preference changes. Journal of Consumer Behavior, 3(2).
 • McIntosh, J., Du, X., Wu, Z., Truong, G., Ly, Q., How, R., . . . Kanij, T. (2021). Evaluating Age Bias In E-commerce. 14th IEEE/ACM International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE), (s. 31-40). Electronic Network. doi:10.1109/CHASE52884.2021.00012
 • Melovic, B., Sehovic, D., Karadz, V., Dabic, M., & Cirovic, D. (2021). Determinants of Millennials' behavior in online shopping - Implications on consumers' satisfaction and e-business development. Technology in Society, 65. doi:10.1016/j.techsoc.2021.101561
 • Monks, A. (2020). Turkey Ecommerce to Generate US$25 BILLION BY 2025. ESW. https://esw.com/blog/turkey-ecommerce-insights/ adresinden alındı
 • Nguyen, J., Le, Q. V., & Ha, J. T. (2021). Impacts of Health and Safety Concerns on E-Commerce and Service Reconfiguration During the COVID-19 Pandemic: Insights from an Emerging Economy. Service Science, 13(4), 227-242. doi:10.1287/serv.2021.0279
 • OECD. (2020). Connecting Businesses and Consumers During COVID-19: Trade in Parcels. OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135520-5u04ajecfy&title=Connecting-Businesses-and-Consumers-During-COVID-19-Trade-in-Parcels adresinden alındı
 • OECD. (2020). E-commerce in the times of COVID-19. OECD. https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137212-t0fjgnerdb&title=E-commerce-in-the-time-of-COVID-19 adresinden alındı
 • Pilcher, J. (1994). Mannheim's sociology of generations: an undervalued legacy. British Journal of sociology, 45(3), 481-495. doi:10.2307/591659
 • Ramírez-Correa, P. E., Grandón, E. E., & Arenas-Gaitán, J. (2019). Assessing differences in customers’ personal disposition to e-commerce. Industrial management & data systems, 119(4).
 • Sahney, S., Ghosh, K., & Shrivastava, A. (2013). Conceptualizing consumer "trust'' in online buying behaviour: an empirical inquiry and model development in Indian context. Journal of Asia Business Studies, 7(3), 278-298. doi:10.1108/JABS-Jul-2011-0038
 • Sardjono, W., Selviyanti, E., Mukhlis, M., & Tohir, M. (2021). Global issues: utilization of e-commerce and increased use of mobile commerce application as a result of the covid-19 pandemic. 2nd International Conference on Physics and Mathematics for Biological Science (ICOPAMBS). Indonesia. doi:10.1088/1742-6596/1832/1/012024
 • Shadrina, R., & Arviansyah. (2018). User Interface and Generations' Preferences: Design and Evaluation. 32nd Conference of the International-Business-Information-Management-Association (IBIMA) (s. 7882-7892). Seville, SPAIN: Int Business Informat Management Assoc.
 • Sheth, J. (2020). Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die? Journal of Business Research, 117, 280-283. doi:10.1016/j.jbusres.2020.05.059
 • Singh, D., & Raj, S. (2016). Impact of Demographic Factors on Online Purchase Frequency - A Decision Tree Approach. 3rd International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom), (s. 3789-3793). New Delhi, India. https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/7589474/proceeding?isnumber=7724213&pageNumber=31 adresinden alındı
 • Stefko, R., Bacik, R., Fedorko, R., & Olearova, M. (2022). Gender-generation characteristic in relation to the customer behavior and purchasing process in terms of mobile marketing. Oeconomia Copernicana, 13(1), 181-223. doi:10.24136/oc.2022.006
 • Stranahan, H., & Dorota, K. (2007). E‐tail spending patterns and the importance of online store familiarity. Internet Research, 17(4). doi:10.1108/10662240710828076
 • Topaktaş, S. (2021). Dijitalleşme Sürecinde Bilgi ve Bilgiyi Kullanma Biçimleri: Kuşaklar Arası Bir Kıyaslama. Doktoral Dissertation.
 • TUBISAD. (2021). Ekonominin dönüştürücü gücü: e-ticaret etki analizi. Deloitte. https://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad-e-commerce_impact_assessment-launchpresentation.pdf adresinden alındı
 • TÜSİAD. (2022). E-ticaretin öne çıkan başarısı, tüketici davranışlarında değişim ve dijitalleşme. Deloitte. https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/consulting/articles/E-ticaretin-one-cikan-basarisi-2022.html adresinden alındı
 • Ünver, Ş., & Alkan, Ö. (2021). Determinants of e-Commerce Use at Different Educational Levels: Empirical Evidence from Turkey. International Journal of Advanced Computer Science and Applications;12(3), 40-49.
 • Varzaru, A. A., Bocean, C. G., Rotea, C. C., & Budica-Iacob, A.-F. (2021). Assessing Antecedents of Behavioral Intention to Use Mobile Technologies in E-Commerce. Electronics, 10(18). doi:10.3390/electronics10182231
 • Vasilcovschi, A. (2018). Gamification: Challenges in Ensuring the Satisfaction of New Consumers. BASIQ International Conference on New Trends in Sustainable Business and Consumption, (s. 475-481). Heidelberg, GERMANY.
 • Vicente, M. R. (2015). Determinants of C2C e-commerce: an empirical analysis of the use of online auction websites among Europeans. Applied Economics Letters, 22(12), 978-981. doi:10.1080/13504851.2014.993127
 • Villa, R., & Monzon, A. (2021). Mobility Restrictions and E-Commerce: Holistic Balance in Madrid Centre during COVID-19 Lockdown. Economies, 9(2). doi:10.3390/economies9020057
 • Viu-Roig, M., & Alvarez-Palau, E. J. (2020). The Impact of E-Commerce-Related Last-Mile Logistics on Cities: A Systematic Literature Review. Sustainability, 12(16). doi:10.3390/su12166492
 • Vrechopoulos, A. P., Siomkos, G. J., & Doukidis, G. I. (2001). Internet shopping adoption by Greek consumers. European Journal of Innovation Management, 4(3), 142-153.
 • Wu, L., Yi, C., & Dehuan, L. (2011). Online shopping among Chinese consumers: An exploratory investigation of demographics and value orientation. International journal of consumer studies, 35(4), 458-469.
 • Yılmaz, Ö., & Bayram, O. (2020). COVID-19 pandemi döneminde Türkiye’de e-ticaret ve e-ihracat. Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 37-54.
 • Zhitomirsky-Geffet, M., & Blau, M. (2017). Cross-generational analysis of information seeking behavior of smartphone users. ASLIB Journal of Informations Management, 69(6), 721-739. doi:10.1108/AJIM-04-2017-0083

COVID-19 Pandemic and Use of E-Commerce: Generational Differences

Year 2023, Volume: 24 Issue: 2, 170 - 185, 19.04.2023
https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1179003

Abstract

With the Covid-19 pandemic, e-commerce has gained more importance than ever before. People who have never experienced e-commerce before have participated in e-commerce due to the closed stores and the interruption of social life. The aim of this study, in which intergenerational differences are taken into account; To determine the general profile of e-commerce users and to determine the socio-demographic factors that affect individuals' e-commerce use in Turkey. For this purpose, the data of the Household Information Technologies Usage Survey which applied by the Turkish Statistical Institute in 2021 were used (n=30530) and the factors affecting the e-commerce use of individuals were examined by binary logistic regression method. According to the findings, it has been determined that women in the Z, Y and X generations and men in the Baby Boomer generation are more likely to participate in e-commerce. It has been determined that in all generations, university graduates are more likely to use e-commerce. At the same time, it has been determined that the small family size and high monthly income increase the probability of using e-commerce. In addition, e-commerce is more preferred in the developed regions of Istanbul, West Marmara, East Marmara, Aegean and Mediterranean regions compared to Northeast Anatolia and Middle East Anatolia regions, which are relatively less developed regions. Finally, it has been determined that the variables of working status, mobile phone ownership, laptop ownership, desktop PC ownership, tablet PC ownership, e-government services usage and financial transactions over the internet are significant factors on e-commerce.

References

 • Abar, H., & Alkan, Ö. (2020). What Factors Influence the Use of Electronic Commerce? A Case in Turkey. Handbook of Research on IT Applications for Strategic Competitive Advantage and Decision Making. içinde IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-3351-2.ch006
 • Abdul-Muhmin, A. G., & Al-Abdali, O. (2011). Adoption of online purchase by consumers in Saudi Arabia: an exploratory study. Conference on Administrative Sciences, (s. 19-21). Dhahran, Saudi Arabia.
 • Agus, A. A., Yudoko, G., Mulyono, N., & Imaniya, T. (2021). E-Commerce Performance, Digital Marketing Capability and Supply Chain Capability within E-Commerce Platform: Longitudinal Study Before and After COVID-19. International Journal of Technology, 12(2), 360-370. doi:10.14716/ijtech.v12i2.4122
 • Alkan, Ö., & Ünver, Ş. (2020). Türkiye’de e-devlet hizmetlerinin kullanımını etkileyen faktörlerin analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(4), 1431-1453.
 • Alkan, Ö., & Ünver, Ş. (2021). Determination of Factors That Affect Use of E-Commerce in Eastern Turkey Through Categorical Data Analysis. Toros University FEASS Journal of Social Sciences, 8(Special Issue), 22-36.
 • Alkan, Ö., Küçükoğlu, H., & Tutar, G. (2021). Modeling of the Factors Affecting e-Commerce Use in Turkey by Categorical Data Analysis Factors Affecting e-Commerce Use. (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 12(1), 95-105.
 • Alqahtani, A. S., Goodwin, R. D., & de Vries, D. B. (2018). Cultural factors influencing e-commerce usability in Saudi Arabia. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 5(6), 1-10. doi:10.21833/ijaas.2018.06.001
 • Awa, H. O., Baridam, D. M., & Nwibere, B. M. (2015). Demographic determinants of electronic commerce (EC) adoption by SMEs: A twist by location factors. Journal of Enterprise Information Management, 28(3), 326-345. doi:10.1108/JEIM-10-2013-0073
 • Ayob, A. H. (2021). E-commerce adoption in ASEAN: who and where? Future business journal, 7(1), 1-11.
 • Bacik, R., Fedorko, R., Olearova, M., & Horvath, J. (2017). Analysis of User Preferences when Searching for Informations Online in case of Generation X and Y. Annual International Scientific Conference on Megatrends and Media - Media Future (s. 122-139). Smolenice, SLOVAKIA: Univ Ss Cyril & Methodius Trnava, Fac Mass Media Commun.
 • Bacik, R., Gavurova, B., Fedorko, R., & Olearova, M. (2020). Using Digital Devices in the Process of Online Shopping: A Study of Demographic Differences. Marketing and Management of Innovations(4), 154-167. doi:10.21272/mmi.2020.4-12
 • Bölen, M. C. (2017). X ve Y Kuşağı Bireylerinin Mobil Alışveriş Uygulamalarına ve Sitelerine Yönelik Kullanımına Devam Etme Niyetlerinin Özel Alışveriş Kulüpleri Bağlamında İncelenmesi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Braholli, A. (2022). An Investigation of Consumer Behavior in Online Trade During the Covid-19 Pandemic: A Case Study. Quality-Access to Success, 23(186), 45-58. doi:10.47750/QAS/23.186.07
 • Brand, B., Rausch, T., & Brandel, J. (2022). The Importance of Sustainability Aspects When Purchasing Online: Comparing Generation X and Generation Z. Sustainability, 14(9). doi:10.3390/su14095689
 • Burkolter, D., & Kluge, A. (2011). Online consumer behavior and its relationship with socio-demographics, shopping orientations, need for emotion, and fashion leadership. Journal of Business and Media Psychology, 2(2), 20-28.
 • Camilleri, M. A. (2021). E-commerce websites, consumer order fulfillment and after-sales service satisfaction: the customer is always right, even after the shopping cart check-out. Journal of Strategy and Management. doi:10.1108/JSMA-02-2021-0045
 • Campisi, T., Russo, A., Tesoriere, G., Bouhouras, E., & Basbas, S. (2021). COVID-19's Effects over E-commerce: A Preliminary Statistical Assessment for Some European Countries. 21st International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA), (s. 370-385). Cagliari, Italy. doi:10.1007/978-3-030-86979-3_27
 • Chang, Y., & Zhu, D. (2007). Factors influencing consumers' repeated online. shopping in China: An empirical study. 6th International Conference on Management (ICM 2007), (s. 487-492). Wuhan, CHINA. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.91.8924&rep=rep1&type=pdf adresinden alındı
 • Cristóbal-Fransi, E., Martín-Fuentes, E., & Daries-Ramon, N. (2015). Behavioural analysis of subjects interacting with information technology: Categorising the behaviour of e-consumers. International Journal of Services Technology and Management, 21(1-3), 163-182. doi:10.1504/IJSTM.2015.071121
 • Çil, B., & Çevik, O. (2022). Kuşakların İnternet Alışverişlerinde Algıladıkları Riskler Üzerine Bir Araştırma. KMU Journal of Social and Economic Research, 24(42), 462-487.
 • Debicka, O., Gutowski, T., & Borodo, A. (2019). Innovations in e-commerce: value proposition for e-buyers. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin-Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej W Szczecinie, 60(132), 101-106. doi:10.17402/377
 • Dünya Ekonomik Forumu. (2020). The Global Competitiveness Report: How Countries are Performing on the Road to Recovery. World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf adresinden alındı
 • Escobar-Rodríguez, T., Grávalos-Gastaminza, M. A., & Pérez-Calañas, C. (2017). Facebook and the intention of purchasing tourism products: Moderating effects of gender, age and marital status. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 17(2), 129-144. doi:10.1080/15022250.2015.1137784
 • Gelir İdaresi Başkanlığı. (2022). Genel Bütçe Gelirleri Tahsisatı. gib.gov.tr: https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_1.xls.htm adresinden alındı
 • Gürün, S., & Tümer İkikat, E. (2021). Kuşaklar Arası E-Ticareti Etkileyen Faktörler. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8(3), 883–890. doi:10.30910/turkjans.908746
 • Hashim, A., Ghani, E. K., & Said, J. (2009). Does consumers’ demographic profile influence online shopping?: An examination using Fishbein’s theory. Canadian Social Science, 5(6), 19-31.
 • Hasyyati, A. N. (2017). Demographic and socioeconomic characteristics of e-commerce users in Indonesia. Tokyo: Asian Development Bank Institute (ADBI). https://www.econstor.eu/bitstream/10419/179232/1/adbi-wp776.pdf adresinden alındı
 • Hossein, K. M., Yokota, F., Fukuda, A., Nishikitani, M., Islam, R., Kitaoka, H., . . . Ahmed, A. (2017). Factors Associated to Online Shopping at the BoP Community in Rural Bangladesh. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 8(10), 46-51.
 • Hou, J., & Elliott, K. (2021). Mobile shopping intensity: Consumer demographics and motivations. Journal of Retailing and Consumer Services, 63. doi:10.1016/j.jretconser.2021.102741
 • J.P.MORGAN. (2020). 2020 E-commerce Payments Trends Report: Turkey. https://www-jpmorgan-com. adresinden alındı
 • Jain, S. K., & Jain, M. (2011). Journal of Technology Management for Growing Economies. Exploring impact of consumer and product characteristics on e-commerce adoption: A study of consumers in India, 2(2), 35-64.
 • Kalia, P. (2017). Does Demographics Affect Purchase Frequency in Online Retail? International Journal of Online Marketing, 7(2), 42-56. doi:10.4018/IJOM.2017040103
 • Karaaslan, K. Ç. (2021). Determinants of online Shopping attitudes of households in turkey. Journal of Modelling in Management, 17(1), 119-133. doi:10.1108/JM2-04-2021-0101
 • Karaaslan, K. Ç., Oktay, E., & Alkan, Ö. (2022). Determinants of Household Saving Behaviour in Turkey. Sosyoekonomi, 30(51), 71-90.
 • Kawasaki, T., Wakashima, H., & Shibasaki, R. (2021). The use of e-commerce and the COVID-19 outbreak: A panel data analysis in Japan. Transport Policy, 115, 88-100. doi:10.1016/j.tranpol.2021.10.023
 • Kirk, C. P., & Rifkin, L. S. (2020). I'll trade you diamonds for toilet paper: Consumer reacting, coping and adapting behaviors in the COVID-19 pandemic. Journal of Business Research, 117, 124-131. doi:10.1016/j.jbusres.2020.05.028
 • Kotler, P. (2000). Marketing Management: Millennium Edition. New-Jersey: Prentice-Hall.
 • Koyuncu, C., & Lien, D. (2003). E-commerce and consumer's purchasing behaviour. Applied Economics, 35(6), 721-726.
 • Leong, L.-Y., Jaafar, N. I., & Ainin, S. (2018). Understanding Facebook commerce (f-commerce) actual purchase from an artificial neural network perspective. Journal of Electronic Commerce Research, 19(1), 75-103.
 • Lim, Y. M., & Cham, T. H. (2015). A profile of the Internet shoppers: Evidence from nine countries. Telematics and Informatics, 32(2), 344-354. doi:10.1016/j.tele.2014.10.002
 • Lissitsa, S., & Kol, O. (2021). Four generational cohorts and hedonic m shopping:association between personality traits and purchase intention. Electronic Commerce Research, 21, 545-570. doi:10.1007/s10660-019-09381-4
 • Lu, M., Ye, Z., & Yan, Y. (2018). Research on e-commerce customer repeat purchase behavior and purchase stickiness. NANKAI BUSINESS REVIEW INTERNATIONAL, 9(3), 331-347.
 • Lukomska-Szarek, J., Martynko, A., & Warzecha, Z. (2021). Management under Crisis Conditions - the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Formation of Respondents' Opinions within the e-commerce Market, in Poland. Acta Polytechnica Hungarica, 18(11), 251-267. http://acta.uni-obuda.hu/Lukomska-Szarek_Martynko_Warzecha_118.pdf adresinden alındı
 • Lv, J., Wang, Z., Huang, Y., Wang, T., & Wang, Y. (2020). How Can E-Commerce Businesses Implement Discount Strategies through Social Media? Sustainability, 12(18). doi:10.3390/su12187459
 • Mathur, A., Moschis, G. P., & Euehun, L. (2003). Life events and brand preference changes. Journal of Consumer Behavior, 3(2).
 • McIntosh, J., Du, X., Wu, Z., Truong, G., Ly, Q., How, R., . . . Kanij, T. (2021). Evaluating Age Bias In E-commerce. 14th IEEE/ACM International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE), (s. 31-40). Electronic Network. doi:10.1109/CHASE52884.2021.00012
 • Melovic, B., Sehovic, D., Karadz, V., Dabic, M., & Cirovic, D. (2021). Determinants of Millennials' behavior in online shopping - Implications on consumers' satisfaction and e-business development. Technology in Society, 65. doi:10.1016/j.techsoc.2021.101561
 • Monks, A. (2020). Turkey Ecommerce to Generate US$25 BILLION BY 2025. ESW. https://esw.com/blog/turkey-ecommerce-insights/ adresinden alındı
 • Nguyen, J., Le, Q. V., & Ha, J. T. (2021). Impacts of Health and Safety Concerns on E-Commerce and Service Reconfiguration During the COVID-19 Pandemic: Insights from an Emerging Economy. Service Science, 13(4), 227-242. doi:10.1287/serv.2021.0279
 • OECD. (2020). Connecting Businesses and Consumers During COVID-19: Trade in Parcels. OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135520-5u04ajecfy&title=Connecting-Businesses-and-Consumers-During-COVID-19-Trade-in-Parcels adresinden alındı
 • OECD. (2020). E-commerce in the times of COVID-19. OECD. https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137212-t0fjgnerdb&title=E-commerce-in-the-time-of-COVID-19 adresinden alındı
 • Pilcher, J. (1994). Mannheim's sociology of generations: an undervalued legacy. British Journal of sociology, 45(3), 481-495. doi:10.2307/591659
 • Ramírez-Correa, P. E., Grandón, E. E., & Arenas-Gaitán, J. (2019). Assessing differences in customers’ personal disposition to e-commerce. Industrial management & data systems, 119(4).
 • Sahney, S., Ghosh, K., & Shrivastava, A. (2013). Conceptualizing consumer "trust'' in online buying behaviour: an empirical inquiry and model development in Indian context. Journal of Asia Business Studies, 7(3), 278-298. doi:10.1108/JABS-Jul-2011-0038
 • Sardjono, W., Selviyanti, E., Mukhlis, M., & Tohir, M. (2021). Global issues: utilization of e-commerce and increased use of mobile commerce application as a result of the covid-19 pandemic. 2nd International Conference on Physics and Mathematics for Biological Science (ICOPAMBS). Indonesia. doi:10.1088/1742-6596/1832/1/012024
 • Shadrina, R., & Arviansyah. (2018). User Interface and Generations' Preferences: Design and Evaluation. 32nd Conference of the International-Business-Information-Management-Association (IBIMA) (s. 7882-7892). Seville, SPAIN: Int Business Informat Management Assoc.
 • Sheth, J. (2020). Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die? Journal of Business Research, 117, 280-283. doi:10.1016/j.jbusres.2020.05.059
 • Singh, D., & Raj, S. (2016). Impact of Demographic Factors on Online Purchase Frequency - A Decision Tree Approach. 3rd International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom), (s. 3789-3793). New Delhi, India. https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/7589474/proceeding?isnumber=7724213&pageNumber=31 adresinden alındı
 • Stefko, R., Bacik, R., Fedorko, R., & Olearova, M. (2022). Gender-generation characteristic in relation to the customer behavior and purchasing process in terms of mobile marketing. Oeconomia Copernicana, 13(1), 181-223. doi:10.24136/oc.2022.006
 • Stranahan, H., & Dorota, K. (2007). E‐tail spending patterns and the importance of online store familiarity. Internet Research, 17(4). doi:10.1108/10662240710828076
 • Topaktaş, S. (2021). Dijitalleşme Sürecinde Bilgi ve Bilgiyi Kullanma Biçimleri: Kuşaklar Arası Bir Kıyaslama. Doktoral Dissertation.
 • TUBISAD. (2021). Ekonominin dönüştürücü gücü: e-ticaret etki analizi. Deloitte. https://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad-e-commerce_impact_assessment-launchpresentation.pdf adresinden alındı
 • TÜSİAD. (2022). E-ticaretin öne çıkan başarısı, tüketici davranışlarında değişim ve dijitalleşme. Deloitte. https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/consulting/articles/E-ticaretin-one-cikan-basarisi-2022.html adresinden alındı
 • Ünver, Ş., & Alkan, Ö. (2021). Determinants of e-Commerce Use at Different Educational Levels: Empirical Evidence from Turkey. International Journal of Advanced Computer Science and Applications;12(3), 40-49.
 • Varzaru, A. A., Bocean, C. G., Rotea, C. C., & Budica-Iacob, A.-F. (2021). Assessing Antecedents of Behavioral Intention to Use Mobile Technologies in E-Commerce. Electronics, 10(18). doi:10.3390/electronics10182231
 • Vasilcovschi, A. (2018). Gamification: Challenges in Ensuring the Satisfaction of New Consumers. BASIQ International Conference on New Trends in Sustainable Business and Consumption, (s. 475-481). Heidelberg, GERMANY.
 • Vicente, M. R. (2015). Determinants of C2C e-commerce: an empirical analysis of the use of online auction websites among Europeans. Applied Economics Letters, 22(12), 978-981. doi:10.1080/13504851.2014.993127
 • Villa, R., & Monzon, A. (2021). Mobility Restrictions and E-Commerce: Holistic Balance in Madrid Centre during COVID-19 Lockdown. Economies, 9(2). doi:10.3390/economies9020057
 • Viu-Roig, M., & Alvarez-Palau, E. J. (2020). The Impact of E-Commerce-Related Last-Mile Logistics on Cities: A Systematic Literature Review. Sustainability, 12(16). doi:10.3390/su12166492
 • Vrechopoulos, A. P., Siomkos, G. J., & Doukidis, G. I. (2001). Internet shopping adoption by Greek consumers. European Journal of Innovation Management, 4(3), 142-153.
 • Wu, L., Yi, C., & Dehuan, L. (2011). Online shopping among Chinese consumers: An exploratory investigation of demographics and value orientation. International journal of consumer studies, 35(4), 458-469.
 • Yılmaz, Ö., & Bayram, O. (2020). COVID-19 pandemi döneminde Türkiye’de e-ticaret ve e-ihracat. Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 37-54.
 • Zhitomirsky-Geffet, M., & Blau, M. (2017). Cross-generational analysis of information seeking behavior of smartphone users. ASLIB Journal of Informations Management, 69(6), 721-739. doi:10.1108/AJIM-04-2017-0083

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Makaleler
Authors

Ömer ALKAN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3814-3539
Türkiye


Yağız Can BAYHAN
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3364-9984
Türkiye

Early Pub Date April 14, 2023
Publication Date April 19, 2023
Submission Date September 22, 2022
Acceptance Date January 26, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 24 Issue: 2

Cite

APA Alkan, Ö. & Bayhan, Y. C. (2023). COVID-19 Pandemisi ve E-Ticaret Kullanımı: Kuşaklararası Farklılıklar . Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 24 (2) , 170-185 . DOI: 10.37880/cumuiibf.1179003

İrtibat
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs-SİVAS.

Tel: 0346 2191010-1710

Fax: 0346 2191202

E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr