Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türk Bankacılık Sektöründe Faiz Dışı Gelirler ve Banka Performans İlişkisinin İncelenmesi

Year 2023, Volume: 24 Issue: 2, 186 - 194, 19.04.2023
https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1196021

Abstract

Konvansiyonel bankaların geleneksel işlevi, fon arz ve taleplerine aracılık etmektedir. Bu kapsamda bankaların en önemli gelir kaynağı faiz gelirleridir. Fakat 2000’li yılların başından itibaren teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, bankalar arası artan rekabet ve buna paralel olarak net faiz ve kar marjlarındaki azalmalar, bankaları kredi ve mevduat işlemlerinden farklı hizmetler sunmalarına neden olmuştur. Hizmet çeşitliliğindeki bu artış, bankaların temel gelirleri arasında bulunan faiz gelirlerinin yanı sıra geleneksel olmayan faaliyetlerden elde edilen faiz dışı gelir kalemlerinde hızlı artışlar görülmüştür.

Çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektörü faiz dışı gelir oranlarının, aktif ve sermaye karlılığı oranları arasındaki ilişkinin ekonometrik olarak araştırılmasıdır. Çalışmada 2003-2022 arası dönemi kapsayan üçer aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmada yöntem olarak zaman serisi analizlerinden yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi test edebilmek için serilere yapısal kırılmaları da dikkate alan “Lee Strazicich Birim Kök Testi” uygulanmıştır. Değişkenler arasında herhangi bir nedenselliğin olup olmadığı, nedensellik mevcutsa bu ilişkinin yönünün ne olduğu “Toda Yamamoto Testi” ile karşılıklı olarak test edilmiştir. Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçlarına göre, faiz dışı gelir serisinden aktif ve sermaye karlılığı serisine doğru karşılıklı olarak kurulan hipotezlerde istatistiksel olarak bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

References

 • Atik, M. (2019). Türk Bankacılık Sektöründeki Faiz Dışı Gelirlerin Banka Geliri ve Riski Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi- 1(81): 271- 292, DOI: 10.25095/mufad.510681
 • Chiorazzo, V., Milani, C., & Salvini, F. (2008). Income diversification and bank performance: Evidence from Italian banks. Journal of Financial Services Research, 33(3): 181-203. DOI: 10.1007/s10693-008-0029-4.
 • Craigwell, R., & Maxwell, C. (2006). Non-interest income and financial performance at commercial banks in Barbados. Savings and Development, 3: 309-328.
 • Çelik Kara, A., Babuşçu, Ş., Hazar, A. (2021). Türkiye’deki Büyük Ölçekli Mevduat Bankalarında Faiz Dışı Gelirlerin Banka Performansına Etkisi. İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1): 62-72. DOI:10.47899/ijss.20213106
 • Çetin, H. (2018). The Impact of Non-Interest Income on Banks’ Profitabilities. Journal of Advanced Management Science, 6 (3), 161-164.
 • D’Souza, C., & Lai, A. (2003). Does diversification improve bank efficiency? The evolving financial system and public policy. Bank of Canada Conference, 105-127. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download? DOI=10.1.1.184.1073&rep=rep1&type=pdf
 • Dilmaç, M., Gülcü, A. & Sümer, S. (2018). Karlılık ve Çeşitlendirmenin Bankaların Büyümesi Üzerindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2018, 3(2): 149-163, DOI: 10.30784/epfad.439724
 • Edirisuriya, P., Gunasekarage, A., & Dempsey, M. (2015). Bank diversification, performance and stock market response: Evidence from listed public banks in South Asian countries. Journal of Asian Economics, 41: 69-85. DOI: 10.1016/j.asieco.2015.09.003
 • Elsas, R., Hackethal, A. & Holzhäuser, M. (2010). The Anatomy Of Bank Diversification. Journal of Banking and Finance, 34: 1274–1287. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.11.024
 • Güleç, T. C. & Duramaz, S. (2020). Türk Bankacılık Sektöründe Değişen Kar Yapısının Analizi: Ücret Ve Komisyon Gelirlerine Yönelimin Bankaların Performansına Etkisi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(4): 3022-3035 DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1495
 • Gürbüz, A. O., Yanık, S., & Aytürk, Y. (2013). Income Diversification and Bank Performance: E Evidence From Turkish Banking Sector. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 7(1): 9-29.
 • Inaba, K. & Hattori, M. (2007). A Contemporary Aspect of Japanese Commercial Banking: Expansion of Fee-Based Business and Its Impact on Management Stability. Bank of Japan Working Paper Series, 1-36.
 • Kocabıyık, T. & Alptürk, Y. (2020). Güven Endeksleri ne Cds Primleri İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin Keşfi. International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 4(1):149-168.
 • Köhler, M. (2013). Does Non-Interest Income Make Banks More Risky? Retail –versus Inverstmen-oriented Banks. Discussion Paper Deutsche Bundesbank, 17:1-39.
 • Küçükbay, F (2016), Bankalar ve Risk. Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul
 • Louzis, D. P., Vouldis, A. T., Balfoussia, H., & Papageorgiou, D. (2015). Profitability in the greek banking system: a dual investigation of net interest and non-interest income. Bank of Greece Working Paper, No: 191.
 • Meng, X., Cavoli, T. , Deng, X. (2018). Determinants of Income Diversification: Evidence from Chinese Banks. Applied Economics, 50 (17): 1934-1951.
 • Mercieca, S., Schaeck, K. & Wolfe, S. (2007). Small European Banks: Benefits from Diversification?. Journal of Banking & Finance, 31(7):1975-1998.
 • Özdemir, O. (2015). Bankaların Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Finansal Göstergelere Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz: 55-70.
 • Perron, P. (1989). The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1361-1401.
 • Saunders, A., Schmid, M., & Walter, I. (2014). Non-interest income and bank performance: Is banks' increased reliance on non-interest income bad?. University of St.Gallen, School of Finance Working, No. 2014/17, DOI: 10.2139/ssrn.2504675
 • Saunders, A., Schmid, M., & Walter, I. (2016). Non-interest income and bank performance: Does ring-fencing reduce bank risk. Working Papers on Finance, 2014(17): 1417-1477.
 • Selçuk, H. , Tunay, K.B. (2014). Ticari Banka Yönetiminin Temelleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd. Şti.
 • Stiroh, Kevin J. (2006). A Portfolio View of Banking with Interest and Noninterest Activities. Journal of Money, Credit and Banking, 38(5): 1351-1361.
 • Williams, B. ve Rajaguru, G. (2012). The Chicken or the Egg? The Trade-off Between Bank Fee Income and Net Interest Margins. Australian Journal of Management 38 (1): 99-123.
 • Yeşim, Ö., Babuşcu, Ş. & Hazar, A. (2021). Bankaların Karlılığını Etkileyen İçsel ve Dışsal Faktörlerin Analizi – Türkiye Örneği (2008-2018). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(2): 29-44
 • Zivot, E., ve Andrews, D. W. K. (2002). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 20(1): 25-44.

Examination of Non-Interest Incomes and Bank Performance Relationship in the Turkish Banking Sector

Year 2023, Volume: 24 Issue: 2, 186 - 194, 19.04.2023
https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1196021

Abstract

The traditional function of conventional banks is to mediate the supply and demand of funds. In this context, the most important source of income for banks is interest income. However, since the beginning of the 2000s, developments in the field of technology, increasing competition among banks and the decrease in net interest and profit margins in parallel have caused banks to offer different services than loan and deposit transactions. This increase in service diversity resulted in rapid increases in non-interest income items from non-traditional activities as well as interest income, which is among the basic incomes of banks.

The aim of the study is to econometrically investigate the relationship between non-interest income rates, asset and return on capital ratios of the Turkish banking sector. Quarterly data covering the period between 2003 and 2022 were used in the study. Time series analysis was used as a method in the study. In order to test the relationship between the variables, the "Lee Strazicich Unit Root Test", which also takes into account the structural breaks, was applied to the series. Whether there is any causality between the variables, and if there is causality, the direction of this relationship was tested with the "Toda Yamamoto Test".

References

 • Atik, M. (2019). Türk Bankacılık Sektöründeki Faiz Dışı Gelirlerin Banka Geliri ve Riski Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi- 1(81): 271- 292, DOI: 10.25095/mufad.510681
 • Chiorazzo, V., Milani, C., & Salvini, F. (2008). Income diversification and bank performance: Evidence from Italian banks. Journal of Financial Services Research, 33(3): 181-203. DOI: 10.1007/s10693-008-0029-4.
 • Craigwell, R., & Maxwell, C. (2006). Non-interest income and financial performance at commercial banks in Barbados. Savings and Development, 3: 309-328.
 • Çelik Kara, A., Babuşçu, Ş., Hazar, A. (2021). Türkiye’deki Büyük Ölçekli Mevduat Bankalarında Faiz Dışı Gelirlerin Banka Performansına Etkisi. İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1): 62-72. DOI:10.47899/ijss.20213106
 • Çetin, H. (2018). The Impact of Non-Interest Income on Banks’ Profitabilities. Journal of Advanced Management Science, 6 (3), 161-164.
 • D’Souza, C., & Lai, A. (2003). Does diversification improve bank efficiency? The evolving financial system and public policy. Bank of Canada Conference, 105-127. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download? DOI=10.1.1.184.1073&rep=rep1&type=pdf
 • Dilmaç, M., Gülcü, A. & Sümer, S. (2018). Karlılık ve Çeşitlendirmenin Bankaların Büyümesi Üzerindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2018, 3(2): 149-163, DOI: 10.30784/epfad.439724
 • Edirisuriya, P., Gunasekarage, A., & Dempsey, M. (2015). Bank diversification, performance and stock market response: Evidence from listed public banks in South Asian countries. Journal of Asian Economics, 41: 69-85. DOI: 10.1016/j.asieco.2015.09.003
 • Elsas, R., Hackethal, A. & Holzhäuser, M. (2010). The Anatomy Of Bank Diversification. Journal of Banking and Finance, 34: 1274–1287. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.11.024
 • Güleç, T. C. & Duramaz, S. (2020). Türk Bankacılık Sektöründe Değişen Kar Yapısının Analizi: Ücret Ve Komisyon Gelirlerine Yönelimin Bankaların Performansına Etkisi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(4): 3022-3035 DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1495
 • Gürbüz, A. O., Yanık, S., & Aytürk, Y. (2013). Income Diversification and Bank Performance: E Evidence From Turkish Banking Sector. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 7(1): 9-29.
 • Inaba, K. & Hattori, M. (2007). A Contemporary Aspect of Japanese Commercial Banking: Expansion of Fee-Based Business and Its Impact on Management Stability. Bank of Japan Working Paper Series, 1-36.
 • Kocabıyık, T. & Alptürk, Y. (2020). Güven Endeksleri ne Cds Primleri İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin Keşfi. International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 4(1):149-168.
 • Köhler, M. (2013). Does Non-Interest Income Make Banks More Risky? Retail –versus Inverstmen-oriented Banks. Discussion Paper Deutsche Bundesbank, 17:1-39.
 • Küçükbay, F (2016), Bankalar ve Risk. Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul
 • Louzis, D. P., Vouldis, A. T., Balfoussia, H., & Papageorgiou, D. (2015). Profitability in the greek banking system: a dual investigation of net interest and non-interest income. Bank of Greece Working Paper, No: 191.
 • Meng, X., Cavoli, T. , Deng, X. (2018). Determinants of Income Diversification: Evidence from Chinese Banks. Applied Economics, 50 (17): 1934-1951.
 • Mercieca, S., Schaeck, K. & Wolfe, S. (2007). Small European Banks: Benefits from Diversification?. Journal of Banking & Finance, 31(7):1975-1998.
 • Özdemir, O. (2015). Bankaların Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Finansal Göstergelere Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz: 55-70.
 • Perron, P. (1989). The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1361-1401.
 • Saunders, A., Schmid, M., & Walter, I. (2014). Non-interest income and bank performance: Is banks' increased reliance on non-interest income bad?. University of St.Gallen, School of Finance Working, No. 2014/17, DOI: 10.2139/ssrn.2504675
 • Saunders, A., Schmid, M., & Walter, I. (2016). Non-interest income and bank performance: Does ring-fencing reduce bank risk. Working Papers on Finance, 2014(17): 1417-1477.
 • Selçuk, H. , Tunay, K.B. (2014). Ticari Banka Yönetiminin Temelleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd. Şti.
 • Stiroh, Kevin J. (2006). A Portfolio View of Banking with Interest and Noninterest Activities. Journal of Money, Credit and Banking, 38(5): 1351-1361.
 • Williams, B. ve Rajaguru, G. (2012). The Chicken or the Egg? The Trade-off Between Bank Fee Income and Net Interest Margins. Australian Journal of Management 38 (1): 99-123.
 • Yeşim, Ö., Babuşcu, Ş. & Hazar, A. (2021). Bankaların Karlılığını Etkileyen İçsel ve Dışsal Faktörlerin Analizi – Türkiye Örneği (2008-2018). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(2): 29-44
 • Zivot, E., ve Andrews, D. W. K. (2002). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 20(1): 25-44.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Finance
Journal Section Makaleler
Authors

Levent SEZAL
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
0000-0002-8873-7335
Türkiye

Early Pub Date April 14, 2023
Publication Date April 19, 2023
Submission Date October 28, 2022
Acceptance Date January 26, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 24 Issue: 2

Cite

APA Sezal, L. (2023). Türk Bankacılık Sektöründe Faiz Dışı Gelirler ve Banka Performans İlişkisinin İncelenmesi . Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 24 (2) , 186-194 . DOI: 10.37880/cumuiibf.1196021

İrtibat
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs-SİVAS.

Tel: 0346 2191010-1710

Fax: 0346 2191202

E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr