PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt 14, Sayı 2, 123 - 144, 30.09.2013

Öz

This study, which has been carried out to identify the level of the relationship between the organised culture and organised cynicism, was prepared according to the descriptive and correlational scanning model. The universe of the research was made up by the teachers who work in the centre of Sanliurfa. The resarch was experimented on 330 people from the universe ‘Organisational Culture Scale ‘ developed by Ipek (1999) and ‘Organisational Cynicism Scale ‘ developed by Brandes (1997) and translated into Turkish by Tokgoz and Yilmaz (2008) were used in this study. In the end of the study, it was ascertained that teachers’ perception of organisational culture and organisational cynicism are at medium – level in general and there is a positively low correlation between between the perception of organisational culture and organisational cynicism.

Kaynakça

 • ABRAHAM, Rebecca. (2000). “Organizational Cynicism: Bases and Consequences”, Generic,Social And General Psychology Monographs, Vol; 126(3), 269 ‐29
 • ALTINÖZ, Mehmet, ÇÖP, Serdar., SIĞINDI, Taner. (2010). Algılanan Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm İlişkisi. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Vol 2; 2.
 • ANDERSSON, Lynne.M. and BATEMAN, Thomas.S. (1997). Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects, The Journal of Organizational Behavior, Vol 18; 449-470.
 • AYTAÇ, Ömer. (2004). Örgütler: Sosyolojik Bir Perspektif. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol 14; (1), 189-217.
 • BAKKER, Erik. De. (2006). Integrity and Cynicism: Possibilities and Constraints of Moral Communication, Vol; 20, 119-136.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener., ÇAKMAK, Ebru. Kılıç., AKGÜN, Özcan. Erkan., KARADENİZ, Şirin. ve DEMİREL, Funda.(2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, Sayfa:98.
 • BYRNE, Zinta. S. and HOCHWARTER, Wayne. A. (2007). “Perceived Organizational Support and Performance Relationships Across Levels of Organizational Cynicism”, Journal of Managerial Psychology, Vol; 23(1), 54-7
 • ÇELİK, Vehbi. (2012). Okul Kültürü ve Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • ÇELİKTEN, Mustafa. (2011). Okul Örgütü ve Yönetimi: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Ed. V. Çelik), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. DEAN, James. W., BRANDES, Pamela. and DHARWADKAR, Ravi. (1998). “Organizational Cynicism”, Academy Of Management Review, Vol; 23(2), 341 ‐35
 • DEMİREL, Yavuz. ve KARADAL, Himmet. (2007). Örgüt Kültürünün Örgüt İçi Bireysel Becerilerinin Kullanımına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol; 12(39), 253-270.
 • GÜL, Hasan. ve AĞIRÖZ, Aliye., 2011. Mobbing ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkiler. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Vol; 13(2), 28. HELVACI, Mehmet. Akif. ve ÇETİN, Ahmet. (2012). İlköğretim okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi, Ankara, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol; 7(3), 1475-1497.
 • İPEK, Cemalettin. (2012). Öğretmen Algılarına Göre Ortaöğretim Kurumlarında Örgütsel Kültür veÖrgütsel Vatandaşlık Davranışı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Vol; 18(3), 399-434.
 • İRA, Nejat. ve ŞAHİN, Semiha. (2011). Örgüt Kültürü Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Vol; 9, 1.
 • JAMES, Matrecia. S. L. (2005). Antecedents and Consequences of Cynicism in Organizations: An Examination of potantial Positive and Negative Effects on School Systems, Unpublished Doctoral Dissertation, College of Business, The Florida State University, USA.
 • JOHNSON, Jonathan. L. and O’LEARY ‐KELLY, Anne. M. (2003). “The Effects of Psychology Contract Breach and Organizational Cynicism: Not All Social Change Violations are Created Equal”, Journal of Organizational Behavior, Vol; 24, 627 ‐6
 • KALAĞAN, Gamze. ve GÜZELLER, Cem.Oktay. (2010). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol; 27, 83-97.
 • KIRAL, Erkan. (2008). Örgüt Mecazları: Kültür Olarak Örgütler ( Ed. A. Balcı), Ankara: Ekinoks Yayınevi, 57.
 • KORKUT, Adem.(2008). İlköğretim Okullarındaki Yönetici ve Öğretmenlerin Örgüt Kültürünü Algılama Düzeyleri, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • NİŞANCI, Zehra. Nuray. (2012). Toplumsal Kültür - Örgüt Kültürü İlişkisi ve Yönetim Üzerine Yansımaları.
 • PHEYSEY, Diana.C. (1993). Organizational Cultures: Types and Transformations. London: Routledge.
 • SCHEİN, H. Edgar. (1984). “Coming to a New Awareness of Organizational Culture”, Sloan Management Review, Vol; 25, 2.
 • TOKGÖZ, Nuray. ve YILMAZ, Hakan. (2008). Örgütsel sinisizm: Eskişehir ve Alanya’daki otel işletmelerinde bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol; 8 (2), 283- 305.

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Sinizm İlişkisi

Yıl 2013, Cilt 14, Sayı 2, 123 - 144, 30.09.2013

Öz

Örgütsel kültür ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, betimsel ve ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Şanlıurfa il merkezinde görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırma evrenden alınan ve 330 kişiden oluşan örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada İpek (1999) tarafından geliştirilen ‘Örgüt Kültürü Ölçeği’ ve Brandes (1997) tarafından geliştirilen, Tokgöz ve Yımaz (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘Örgütsel Sinizm Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerinin örgüt kültürü algılarının genel olarak orta düzeyde olduğu, örgütsel sinizm algılarının orta düzeyde olduğu ve öğretmenlerin örgüt kültürü algısı ile örgütsel sinizm algısı arasında pozitif yönde düşük düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Örgüt Kültürü, Sinizm ve Örgütsel Sinizm

Kaynakça

 • ABRAHAM, Rebecca. (2000). “Organizational Cynicism: Bases and Consequences”, Generic,Social And General Psychology Monographs, Vol; 126(3), 269 ‐29
 • ALTINÖZ, Mehmet, ÇÖP, Serdar., SIĞINDI, Taner. (2010). Algılanan Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm İlişkisi. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Vol 2; 2.
 • ANDERSSON, Lynne.M. and BATEMAN, Thomas.S. (1997). Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects, The Journal of Organizational Behavior, Vol 18; 449-470.
 • AYTAÇ, Ömer. (2004). Örgütler: Sosyolojik Bir Perspektif. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol 14; (1), 189-217.
 • BAKKER, Erik. De. (2006). Integrity and Cynicism: Possibilities and Constraints of Moral Communication, Vol; 20, 119-136.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener., ÇAKMAK, Ebru. Kılıç., AKGÜN, Özcan. Erkan., KARADENİZ, Şirin. ve DEMİREL, Funda.(2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, Sayfa:98.
 • BYRNE, Zinta. S. and HOCHWARTER, Wayne. A. (2007). “Perceived Organizational Support and Performance Relationships Across Levels of Organizational Cynicism”, Journal of Managerial Psychology, Vol; 23(1), 54-7
 • ÇELİK, Vehbi. (2012). Okul Kültürü ve Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • ÇELİKTEN, Mustafa. (2011). Okul Örgütü ve Yönetimi: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Ed. V. Çelik), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. DEAN, James. W., BRANDES, Pamela. and DHARWADKAR, Ravi. (1998). “Organizational Cynicism”, Academy Of Management Review, Vol; 23(2), 341 ‐35
 • DEMİREL, Yavuz. ve KARADAL, Himmet. (2007). Örgüt Kültürünün Örgüt İçi Bireysel Becerilerinin Kullanımına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol; 12(39), 253-270.
 • GÜL, Hasan. ve AĞIRÖZ, Aliye., 2011. Mobbing ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkiler. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Vol; 13(2), 28. HELVACI, Mehmet. Akif. ve ÇETİN, Ahmet. (2012). İlköğretim okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi, Ankara, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol; 7(3), 1475-1497.
 • İPEK, Cemalettin. (2012). Öğretmen Algılarına Göre Ortaöğretim Kurumlarında Örgütsel Kültür veÖrgütsel Vatandaşlık Davranışı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Vol; 18(3), 399-434.
 • İRA, Nejat. ve ŞAHİN, Semiha. (2011). Örgüt Kültürü Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Vol; 9, 1.
 • JAMES, Matrecia. S. L. (2005). Antecedents and Consequences of Cynicism in Organizations: An Examination of potantial Positive and Negative Effects on School Systems, Unpublished Doctoral Dissertation, College of Business, The Florida State University, USA.
 • JOHNSON, Jonathan. L. and O’LEARY ‐KELLY, Anne. M. (2003). “The Effects of Psychology Contract Breach and Organizational Cynicism: Not All Social Change Violations are Created Equal”, Journal of Organizational Behavior, Vol; 24, 627 ‐6
 • KALAĞAN, Gamze. ve GÜZELLER, Cem.Oktay. (2010). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol; 27, 83-97.
 • KIRAL, Erkan. (2008). Örgüt Mecazları: Kültür Olarak Örgütler ( Ed. A. Balcı), Ankara: Ekinoks Yayınevi, 57.
 • KORKUT, Adem.(2008). İlköğretim Okullarındaki Yönetici ve Öğretmenlerin Örgüt Kültürünü Algılama Düzeyleri, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • NİŞANCI, Zehra. Nuray. (2012). Toplumsal Kültür - Örgüt Kültürü İlişkisi ve Yönetim Üzerine Yansımaları.
 • PHEYSEY, Diana.C. (1993). Organizational Cultures: Types and Transformations. London: Routledge.
 • SCHEİN, H. Edgar. (1984). “Coming to a New Awareness of Organizational Culture”, Sloan Management Review, Vol; 25, 2.
 • TOKGÖZ, Nuray. ve YILMAZ, Hakan. (2008). Örgütsel sinisizm: Eskişehir ve Alanya’daki otel işletmelerinde bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol; 8 (2), 283- 305.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Refik BALAY>


Ahmet KAYA>

0000-0001-8899-9178


Ali CÜLHA>

0000-0002-5215-0823

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2013
Başvuru Tarihi 30 Eylül 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 14, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Balay, R. , Kaya, A. & Cülha, A. (2013). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Sinizm İlişkisi . Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 14 (2) , 123-144 . Retrieved from http://esjournal.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/4264/57378

İrtibat
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs-SİVAS.

Tel: 0346 2191010-1710

Fax: 0346 2191202

E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr