Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SAĞLIK KURUMLARINDA HİZMET KALİTE ALGISI ÜZERİNE META ANALİZ ÇALIŞMASI

Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 2, 22 - 47, 30.11.2019

Öz

Sağlık kurumları, en temel hizmet olan, sağlık hizmetini sağlamaları nedeniyle hizmet işletmeleri arasında önemli bir yere sahiptirler. Bu hizmeti etkin ve verimli verebilmenin temel şartı ise kalitedir. Sağlık kurumlarında hizmet kalite algısının beklentilere kıyasla oranı ile sağlık kurumlarında hizmet kalite algısının düzeyini,daha önce yapılmış olan bireysel çalışmaların bulgularını bir araya getirerek, göstermek amacıyla yapılan bu meta-analiz çalışmasında, 2000 ile 2018 yılları arasında yapılmış 175 araştırma incelenmiştir. Araştırmalar arasından, belirlenen kriterlere uygun 17 adet araştırma çalışmaya dahil edilmiş ve meta analiz yöntemiyle birleştirilmiştir. Meta analize dâhil edilen çalışma yapısının homojen olduğu görülmüştür. Bundan dolayı, çalışmanın genel etki büyüklüğü sabit etkiler modeli kullanılarak hesaplanmıştır. Genel SERVQUAL skorlarının ortalamasından elde edilen bulgular neticesinde, sağlık kurumlarında algılanan hizmet kalitesinin beklenen hizmet kalitesinden daha düşük olduğu (-0,290) ve genel kalite algısı ortalamasının 3,73 olduğu tespit edilmiştir. Bu değer 5’e yaklaştıkça kalite algısının yükseldiğini göstermektedir.

Kaynakça

  • Akgöz, S.; Ercan, İ.; Kan, İ. (2004). Mete Analizi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2) 107-112.Aksoy, R. (2005). Zonguldak’ta Ayakta Tedavi Tüketicilerinin Sağlık Hizmeti Kalite Değerlemesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1):91-104.Alp, Y. A. (2014). Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Kapsamında İç Müşteri Kalite Algısı, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.Arısoy, D. Ş. (2017). Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ve Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi İle Ölçülmesine Yönelik Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Aytekin, S. Bülte, S. Ayaz, İ. Yıldırım A. (2012). Yeni Kurulmakta Olan Bir Üniversite Hastanesinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ve Ölçümü: Balıkesir İli Örneği, Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31 (2):155-175.Bakioğlu, A.; Özcan, Ş. (2016). Meta Analiz, 1. Basım, Nobel Yayınları: AnkaraBayhan, B. Devebakan, N. (2015). Hemodiyaliz Biriminden Hizmet Alan Hastaların Hizmet Kalitesi Algısı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (41): 1136-1146.Bircan, H. Baycan, S. (2004). Sağlık Sektöründe Verimlilik Ve Kalite Sistemi: Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Örneği, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 28 (2):173-185.Bişkin, F. (2018). Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Konya İlinde Bir Uygulama, İnternationalReview Of EconomicsAnd Management, 6 (1):50-72.Bulut, N. (2014). Hastane Hizmet Kalitesinin Engelli Vatandaşlar Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.Chalmers, I.;Hedges, L. V.; Cooper, H. (2002). A briefhistory of researchsynthesis. Evaluation- TheHealthProfessions, 25 (1), 12-37. Cohen, L.;Walkowitz, J.; Ewen, R. B. (2000). IntroductoryStatisticsfortheBehavioralSciences, Orlando: HarcourtBraceCollegePuplishers.Çağlıyan, V. (2017). Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalitesi Analizi: Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği, Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Der. (37): 254-264.Çakır, A. (2007). Hasta Güvenliği Kültürü İle Kalite Yönetim Sistemi Arasındaki İlişkinin Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir. Çarkungöz, E.; ve Ediz, B. (2009). Meta Analizi, UludagUniv. J. Fac. Vet. Med. 28 (1): 33-37.Çelik, A. (2009). Sağlık Turizmi Kapsamında Termal İşletmelerde Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Ve Algılanan Hizmet Kalitesi: Balçova Termal İşletmesinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir.Çıraklı, Ü. Gözlü, M. Gözlü, K. (2014). Sağlık Kurumlarında Algılanan Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanenin Yatan Hastaları Üzerinde Bir Çalışma, Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 7 (1):61-82.Değer, Ç. (2012). Kano Modeli İle Bütünleştirilmiş Servqual Analizinin Kalite Fonksiyon Yayılımına Uygulanarak Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi Ve Bir Sağlık Kuruluşunda Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmirDemir, S.; Başol, G. (2013). Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • EducationalSciences: Theory&Practice • 14(5) • 2013-2035.Demirel, Y. Yoldaş, M. A. UskuDivanoğlu, S. (2009). Algılanan Hizmet Kalitesinin Tatmin, Tavsiye Davranışı Ve Tercih Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 1 (16):1-14.Devebakan, N. Aksaraylı, M. (2003). Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde Servqual Skorlarının Kullanımı Ve Özel Altınordu Hastanesi Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1): 38-54.Dinçer, S. (2013). Meta Analize Giriş, Anı Yayıncılık: Ankara. Çeviri: Borenstein, M.;Hedges, L.V.; Higgins, J.P.T.; Rothstein, H.R. Introductionto Meta-Analysis. Gözüyeşil, E.; Dikici, A. (2014). Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-analiz Çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • EducationalSciences: Theory&Practice • 14(2) • 1-20.Güleş, H.K.;Çağlıyan, V.; Gelmez, E. (2011). Sağlık Kurumlarında Servqual Ölçüm Modeli ile Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Araştırma: Konya Örneği, XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 23-24 Haziran 2011: 319-328. Gülmez, M. Kitapçı, O. (2008). Hastane Hizmet Kalitesi Ve Bir Uygulama, H.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1):165-186.Günal, Ö. (2009). Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Niğde.Kayhan, C. (2015). Sağlık Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Hizmeti Sunanlar Ve Alanlar, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetim Anabilim Dalı, Manisa.Koraslı, D. (2008). "Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Beklenilen ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Korkmaz, S. Çuhadar, U. (2017). Sağlık Hizmet Kalitesi Ve Sağlık Kurumunu Tekrar Tercih Etme Niyeti Arasındaki İlişki: Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği, Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 3 (1):72-87.Kuzhan, H. (2009). Bir Sağlık Kurulusunda Hizmet Kalitesinin Ölçümü Ve Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir.Küçük, O. (2011). Kalite Yönetimi, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.Laohasirichaikul, B.;Chaipoopirutana, S.; Combs, H. (2009). Effectivecustomerrelationshipmanagement of healthcare: a study of hospitals in Thailand, Journal of Management and Marketing Research, 1-12.Nal, M. Hasgül, E. Nal, B. (2016). Bir Kamu Hastanesinde Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6 (3):839-848. Ova, P.Ö. (2017). Sağlık Turizmi Kapsamında Termal Tesislerde Iıı. Yaş Grubu Müşterilerinin, Hizmet Kalite Algıları: Sivas İli Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sivas. Öncü, D. (2018). Hastaların Hastane Hizmet Kalitesine Yönelik Algılarının Hastane Kurumsal İmajı Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, İstanbul. Öz, M. Uyar, E. (2014). Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Algılanan Hizmet Kalitesi Ve Müşteri Memnuniyeti Üzerinde Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Kmü Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (26):123-132.Palavan, Ö.;Sunğur, B. (2017). A Meta-Analysis Study On TheEffect Of Computer-AidedTeaching On TheAcademicSuccess Of Primary School Students , Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46 (2) : 603-638. DOI: 10.14812/cuefd.298355.Patel, G. (2009). Total Quality Management in Healthcare, Published in The MIDAS Journal - MedicalImagingand Computing. http://www.midasjournal.org/browse/publication/690.Rahman, S. Erdem, R. Devebakan, N. (2007). Hizmet Kalitesinin Servqual Ölçeği İle Değerlendirilmesi: Elazığ’daki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (3):37-55.Sezer, A. (2009). Hastane İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının (Outsourcıng) Hizmet Kalitesine Etkisi Ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir.Songur, L,Turan, A, Songur, G. (2017). Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Servperf Ölçeği İle Ölçülmesi: “Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(53): 806-819. Şarbak, M. (2009). Sağlık Müdürlüklerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümü: İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nde Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir.Tan, M. Patır, S. (2017). Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ölçümü Ve Değerlendirmesi Bingöl Devlet Hastanesi’nde Bir Uygulama, Journal Of CurrentResearches On HealthSector, 7 (2):29-40.Tengilimoğlu, D.; Işık, O.; Akpolat, M. (2017). Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 8. Basım, Nobel Yayıncılık, Ankara. Thomas, H.A. (1993). Total Qualıty Management InHealthCare - A Study On TqmImplementatıonpalavanBarracks, Pennsylvania 17013. Üstün, U.; Eryılmaz, A. (2014). Etkili Araştırma Sentezleri Yapabilmek için Bir Araştırma Yöntemi: Meta-Analiz, Eğitim ve Bilim, 39 (74): 1-32.Varinli, İ., Çakır, A. (2004). Hizmet Kalitesi, Değer, Hasta Tatmini Ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişki -Kayseri'de Poliklinik Hastalarına Yönelik Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (2): 33-52. Yazgan, M. (2009). Sağlık İşletmelerinde, Hizmet Kalitesinin Sağlık Hizmeti Sunan Ve Sağlık Hizmeti Alan Taraflarca Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir.

Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 2, 22 - 47, 30.11.2019

Öz

Kaynakça

  • Akgöz, S.; Ercan, İ.; Kan, İ. (2004). Mete Analizi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2) 107-112.Aksoy, R. (2005). Zonguldak’ta Ayakta Tedavi Tüketicilerinin Sağlık Hizmeti Kalite Değerlemesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1):91-104.Alp, Y. A. (2014). Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Kapsamında İç Müşteri Kalite Algısı, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.Arısoy, D. Ş. (2017). Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ve Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi İle Ölçülmesine Yönelik Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Aytekin, S. Bülte, S. Ayaz, İ. Yıldırım A. (2012). Yeni Kurulmakta Olan Bir Üniversite Hastanesinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ve Ölçümü: Balıkesir İli Örneği, Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31 (2):155-175.Bakioğlu, A.; Özcan, Ş. (2016). Meta Analiz, 1. Basım, Nobel Yayınları: AnkaraBayhan, B. Devebakan, N. (2015). Hemodiyaliz Biriminden Hizmet Alan Hastaların Hizmet Kalitesi Algısı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (41): 1136-1146.Bircan, H. Baycan, S. (2004). Sağlık Sektöründe Verimlilik Ve Kalite Sistemi: Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Örneği, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 28 (2):173-185.Bişkin, F. (2018). Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Konya İlinde Bir Uygulama, İnternationalReview Of EconomicsAnd Management, 6 (1):50-72.Bulut, N. (2014). Hastane Hizmet Kalitesinin Engelli Vatandaşlar Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.Chalmers, I.;Hedges, L. V.; Cooper, H. (2002). A briefhistory of researchsynthesis. Evaluation- TheHealthProfessions, 25 (1), 12-37. Cohen, L.;Walkowitz, J.; Ewen, R. B. (2000). IntroductoryStatisticsfortheBehavioralSciences, Orlando: HarcourtBraceCollegePuplishers.Çağlıyan, V. (2017). Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalitesi Analizi: Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği, Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Der. (37): 254-264.Çakır, A. (2007). Hasta Güvenliği Kültürü İle Kalite Yönetim Sistemi Arasındaki İlişkinin Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir. Çarkungöz, E.; ve Ediz, B. (2009). Meta Analizi, UludagUniv. J. Fac. Vet. Med. 28 (1): 33-37.Çelik, A. (2009). Sağlık Turizmi Kapsamında Termal İşletmelerde Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Ve Algılanan Hizmet Kalitesi: Balçova Termal İşletmesinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir.Çıraklı, Ü. Gözlü, M. Gözlü, K. (2014). Sağlık Kurumlarında Algılanan Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanenin Yatan Hastaları Üzerinde Bir Çalışma, Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 7 (1):61-82.Değer, Ç. (2012). Kano Modeli İle Bütünleştirilmiş Servqual Analizinin Kalite Fonksiyon Yayılımına Uygulanarak Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi Ve Bir Sağlık Kuruluşunda Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmirDemir, S.; Başol, G. (2013). Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • EducationalSciences: Theory&Practice • 14(5) • 2013-2035.Demirel, Y. Yoldaş, M. A. UskuDivanoğlu, S. (2009). Algılanan Hizmet Kalitesinin Tatmin, Tavsiye Davranışı Ve Tercih Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 1 (16):1-14.Devebakan, N. Aksaraylı, M. (2003). Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde Servqual Skorlarının Kullanımı Ve Özel Altınordu Hastanesi Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1): 38-54.Dinçer, S. (2013). Meta Analize Giriş, Anı Yayıncılık: Ankara. Çeviri: Borenstein, M.;Hedges, L.V.; Higgins, J.P.T.; Rothstein, H.R. Introductionto Meta-Analysis. Gözüyeşil, E.; Dikici, A. (2014). Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-analiz Çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • EducationalSciences: Theory&Practice • 14(2) • 1-20.Güleş, H.K.;Çağlıyan, V.; Gelmez, E. (2011). Sağlık Kurumlarında Servqual Ölçüm Modeli ile Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Araştırma: Konya Örneği, XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 23-24 Haziran 2011: 319-328. Gülmez, M. Kitapçı, O. (2008). Hastane Hizmet Kalitesi Ve Bir Uygulama, H.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1):165-186.Günal, Ö. (2009). Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Niğde.Kayhan, C. (2015). Sağlık Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Hizmeti Sunanlar Ve Alanlar, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetim Anabilim Dalı, Manisa.Koraslı, D. (2008). "Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Beklenilen ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Korkmaz, S. Çuhadar, U. (2017). Sağlık Hizmet Kalitesi Ve Sağlık Kurumunu Tekrar Tercih Etme Niyeti Arasındaki İlişki: Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği, Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 3 (1):72-87.Kuzhan, H. (2009). Bir Sağlık Kurulusunda Hizmet Kalitesinin Ölçümü Ve Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir.Küçük, O. (2011). Kalite Yönetimi, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.Laohasirichaikul, B.;Chaipoopirutana, S.; Combs, H. (2009). Effectivecustomerrelationshipmanagement of healthcare: a study of hospitals in Thailand, Journal of Management and Marketing Research, 1-12.Nal, M. Hasgül, E. Nal, B. (2016). Bir Kamu Hastanesinde Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6 (3):839-848. Ova, P.Ö. (2017). Sağlık Turizmi Kapsamında Termal Tesislerde Iıı. Yaş Grubu Müşterilerinin, Hizmet Kalite Algıları: Sivas İli Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sivas. Öncü, D. (2018). Hastaların Hastane Hizmet Kalitesine Yönelik Algılarının Hastane Kurumsal İmajı Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, İstanbul. Öz, M. Uyar, E. (2014). Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Algılanan Hizmet Kalitesi Ve Müşteri Memnuniyeti Üzerinde Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Kmü Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (26):123-132.Palavan, Ö.;Sunğur, B. (2017). A Meta-Analysis Study On TheEffect Of Computer-AidedTeaching On TheAcademicSuccess Of Primary School Students , Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46 (2) : 603-638. DOI: 10.14812/cuefd.298355.Patel, G. (2009). Total Quality Management in Healthcare, Published in The MIDAS Journal - MedicalImagingand Computing. http://www.midasjournal.org/browse/publication/690.Rahman, S. Erdem, R. Devebakan, N. (2007). Hizmet Kalitesinin Servqual Ölçeği İle Değerlendirilmesi: Elazığ’daki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (3):37-55.Sezer, A. (2009). Hastane İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının (Outsourcıng) Hizmet Kalitesine Etkisi Ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir.Songur, L,Turan, A, Songur, G. (2017). Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Servperf Ölçeği İle Ölçülmesi: “Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(53): 806-819. Şarbak, M. (2009). Sağlık Müdürlüklerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümü: İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nde Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir.Tan, M. Patır, S. (2017). Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ölçümü Ve Değerlendirmesi Bingöl Devlet Hastanesi’nde Bir Uygulama, Journal Of CurrentResearches On HealthSector, 7 (2):29-40.Tengilimoğlu, D.; Işık, O.; Akpolat, M. (2017). Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 8. Basım, Nobel Yayıncılık, Ankara. Thomas, H.A. (1993). Total Qualıty Management InHealthCare - A Study On TqmImplementatıonpalavanBarracks, Pennsylvania 17013. Üstün, U.; Eryılmaz, A. (2014). Etkili Araştırma Sentezleri Yapabilmek için Bir Araştırma Yöntemi: Meta-Analiz, Eğitim ve Bilim, 39 (74): 1-32.Varinli, İ., Çakır, A. (2004). Hizmet Kalitesi, Değer, Hasta Tatmini Ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişki -Kayseri'de Poliklinik Hastalarına Yönelik Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (2): 33-52. Yazgan, M. (2009). Sağlık İşletmelerinde, Hizmet Kalitesinin Sağlık Hizmeti Sunan Ve Sağlık Hizmeti Alan Taraflarca Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Enis Baha BİÇER> (Sorumlu Yazar)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2019
Gönderilme Tarihi 21 Şubat 2019
Kabul Tarihi 1 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Biçer, E. B. (2019). SAĞLIK KURUMLARINDA HİZMET KALİTE ALGISI ÜZERİNE META ANALİZ ÇALIŞMASI . Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 20 (2) , 22-47 . Retrieved from http://esjournal.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/50375/530527

İrtibat
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs-SİVAS.

Tel: 0346 2191010-1710

Fax: 0346 2191202

E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr