Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Açılan ve Kapanan Şirket Sayıları ile Muhasebe Meslek Mensubu Sayıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 447 - 454, 19.04.2022
https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1004446

Öz

Bu çalışmada açılan ve kapanan şirket sayıları ile muhasebe meslek mensubu olarak çalışanların sayıları arasındaki uzun dönemli ilişki araştırılmıştır. Çalışma kapsamında oluşturulan veri seti toplamda 71 birimlik (71 İl) yatay kesit boyutuna ve 11 dönemlik (2010¬¬- 2020) zaman boyutuna ve her seri için toplamda 781 gözlem değerine sahip bir panel veri setidir. TÜRMOB’un il düzeyinde odasının bulunmadığı 10 il (Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Hakkâri, Iğdır, Kilis, Siirt, Şırnak, Tunceli) çalışma kapsamı dışarısında bırakılmıştır. Seriler arasındaki yatay kesit bağımlılığı Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CD testiyle kontrol edilmiştir. Serilere ilişkin homojenlik/heterojenlik durumları Pesaran ve Yagamata (2008) delta (Δ ̃) ve düzeltilmiş delta (Δ ̃_adj) testleriyle incelenmiştir. Serilerin durağanlık durumları, Pesaran (2007) tarafından geliştirilen Cross-sectionally Augmented Dickey Fuller (CADF) testi ile analiz edilmiştir. Son olarak ise seriler arasındaki uzun dönemli ilişki Westerlund ve Edgerton (2007) Panel Lagrange Multiplier (LM) testiyle incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre incelenen serilerde yatay kesit bağımlılığının olduğu ve serilerin tamamının heterojen yapıda oldukları görülürken, elde edilen Westerlund ve Edgerton panel eşbütünleşme testi sonuçlarına göre ise serilerin eş bütünleşik yapıda oldukları daha açık bir ifade ile uzun dönemde beraber hareket ettikleri görülmüştür.

Kaynakça

 • Acar, D. ve Tetik, N. (2019). Genel Muhasebe, (17. bs.). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Baltagi, B. H. (2008). Forecasting with panel data, Journal of Forecasting, 27(2), 153-173. https://doi.org/10.1002/for.1047
 • Breusch, T. S., and Pagan, A. R. (1980). The lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics, Review of Economic Studies, 47(1), 239-253. https://doi.org/10.2307/2297111
 • Çarıkçı, O. (2017). Muhasebe eğitimi almakta olan öğrencilerin muhasebe mesleğine yönelik tutumlarının sektörde çalışma niyetine etkisi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (76), 221-238. https://doi.org/10.25095/mufad.400232
 • Çürük, T., Doğan, Z. ve Türk. Z. (2005). Çok uluslu işletmelerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde karşılaştıkları muhasebe sorunları, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (32), 53-79. https://dergipark. org .tr/ tr/pub/iusiyasal/issue/604/6087
 • Demir, Y. ve Görür, Ç. (2020). OECD ülkelerine ait çeşitli enerji tüketimleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin panel eşbütünleşme analizi ile incelenmesi. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, 0(32), 15-33. https://doi.org/10.26650/ekoist.2020.32.0005
 • Dinç, E., Abdioğlu, H. ve Büyükşalvarcı, A. (2010). Muhasebe meslek mensuplarının davranışsal değişkenlerinin kazanç düzeyi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik görgül bir araştırma, Ege Akademik Bakış, 10(4), 1155-1165. https://dergipark.org.tr/tr/pub/eab/issue/39882/473302
 • Gujarati, D. N. (2004). Basic econometrics (4. ed.). New York: The Mcgraw-Hill Companies.
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (2021). Kamu gözetimi kurumu tanıtım broşürü. Erişim Adresi: https://kgk.gov.tr/ Dynamic ContentDetail/5276/ Tanıtım-Kitapçıgı
 • Kandemir, C. ve Kandemir, Ş. (2018). Muhasebe imgesi ve gerçekliği (1. bs.). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Mauldin, S., Crain, J. L. and Mounce, P. H. (2000). The accounting principles instructor’s influence on students’ decision to major in accounting”, Journal of Education for Business, 75(3), 142-148. https://doi.org/10.1080/08832320 009599005
 • Özdemir, O. ve Yıldırım, M. (2020). Muhasebe meslek mensuplarının nüfus ve mükellef yoğunluğunun tespitine yönelik bir araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), 118-135. https://doi.org/10.21076/ vizyoner.652835
 • Penafort, F. and Ahmad, B. B. (1997). Employers expectations on today's accounting profession: a malaysian case‐study, Asian Review of Accounting, 5(2), 78-97. https://doi.org/10.1108/eb060691
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence in Panels (CESIFO Workıng Paper No. 1229). Retrieved from https://www.econstor.eu/bitstream/10419/18868/1/-cesifo1_wp1229.pdf
 • Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence, Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312. https://doi.org/10.1002/jae.951
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. and Yamagata, T. (2008). A bias adjusted lm test of error cross section independence, The Econometrics Journal, 11(1), 105-127. https://doi.org/10.1111/j.1368-423X.2007.00227.x
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu (1989, 13 Haziran), Resmî Gazete (Sayı: 20194). Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/20194.pdf
 • Şengel, S. (2011). Türkiye’de muhasebe meslek elemanı talebi üzerine bir araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (50), 167-180. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/35629/396049
 • Temelli, F. (2019). Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe mesleği seçiminde etkili olan faktörler: Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesi İİBF örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Özel Sayı, 141-160. https://doi.org/10.25095/mufad.606010
 • Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği. (2021). Üye istatistikleri. Erişim Adresi: https://turmob.org.tr/istatistikler/
 • Westerlund, J. and Edgerton, D. L. (2007). A Panel Bootstrap Cointegration Test. Ecomonic Letters, 97(3), 185-190. https://doi.org/10.1016/j.econlet. 2007.03.003
 • Yardımcıoğlu, M., Büyükşalvarcı, A. ve İyibildiren, M. (2006). Etiksel açıdan yeminli mali müşavirlerin sorumluluklarının konya ili özelinde incelenmesi, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, 2006(2), 170-179. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kmusekad/issue/10226/125759
 • Yayla, H. E. ve Cengiz, E. (2005). Muhasebe mesleğinin tercih edilmesinde etkili olan faktörlerin belirlenmesine yönelik bir alan çalışması: Karadeniz teknik üniversitesi örneği. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 147-168.

EXAMINING OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE NUMBER OF COMPANIES OPENED AND CLOSED AND THE NUMBERS OF ACCOUNTING PROFESSIONALS: THE CASE OF TURKEY

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 447 - 454, 19.04.2022
https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1004446

Öz

In this study, the long-term relationship between the numbers of companies opened and closed and the number of employees working as professional accountants was investigated. The data set of the study was a panel data set with a total cross-sectional dimension of 71 units (71 provinces) and a time dimension of 11 periods (2010- 2020), and a total of 781 observations for each series. Ten provinces (Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Hakkâri, Iğdır, Kilis, Siirt, Şırnak, Tunceli) without a provincial chamber of TÜRMOB (the Union of Chambers of Certified Public Accountants Turkey) were excluded from the study. Cross-sectional dependence (CD) between the series was checked using the CD test developed by Pesaran (2004). The homogeneity of the series was tested using the delta (Δ ̃) and corrected delta (Δ ̃_adj) tests reported by Pesaran and Yagamata (2008). The stationary states of the series were analyzed using the Cross-sectionally Augmented Dickey Fuller (CADF) test developed by Pesaran (2007). Finally, the long-term relationship between the series was examined using the Westerlund and Edgerton (2007) Panel Lagrange Multiplier (LM) test. It was found that the series were cointegrated, and they acted together in the long term.

Kaynakça

 • Acar, D. ve Tetik, N. (2019). Genel Muhasebe, (17. bs.). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Baltagi, B. H. (2008). Forecasting with panel data, Journal of Forecasting, 27(2), 153-173. https://doi.org/10.1002/for.1047
 • Breusch, T. S., and Pagan, A. R. (1980). The lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics, Review of Economic Studies, 47(1), 239-253. https://doi.org/10.2307/2297111
 • Çarıkçı, O. (2017). Muhasebe eğitimi almakta olan öğrencilerin muhasebe mesleğine yönelik tutumlarının sektörde çalışma niyetine etkisi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (76), 221-238. https://doi.org/10.25095/mufad.400232
 • Çürük, T., Doğan, Z. ve Türk. Z. (2005). Çok uluslu işletmelerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde karşılaştıkları muhasebe sorunları, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (32), 53-79. https://dergipark. org .tr/ tr/pub/iusiyasal/issue/604/6087
 • Demir, Y. ve Görür, Ç. (2020). OECD ülkelerine ait çeşitli enerji tüketimleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin panel eşbütünleşme analizi ile incelenmesi. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, 0(32), 15-33. https://doi.org/10.26650/ekoist.2020.32.0005
 • Dinç, E., Abdioğlu, H. ve Büyükşalvarcı, A. (2010). Muhasebe meslek mensuplarının davranışsal değişkenlerinin kazanç düzeyi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik görgül bir araştırma, Ege Akademik Bakış, 10(4), 1155-1165. https://dergipark.org.tr/tr/pub/eab/issue/39882/473302
 • Gujarati, D. N. (2004). Basic econometrics (4. ed.). New York: The Mcgraw-Hill Companies.
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (2021). Kamu gözetimi kurumu tanıtım broşürü. Erişim Adresi: https://kgk.gov.tr/ Dynamic ContentDetail/5276/ Tanıtım-Kitapçıgı
 • Kandemir, C. ve Kandemir, Ş. (2018). Muhasebe imgesi ve gerçekliği (1. bs.). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Mauldin, S., Crain, J. L. and Mounce, P. H. (2000). The accounting principles instructor’s influence on students’ decision to major in accounting”, Journal of Education for Business, 75(3), 142-148. https://doi.org/10.1080/08832320 009599005
 • Özdemir, O. ve Yıldırım, M. (2020). Muhasebe meslek mensuplarının nüfus ve mükellef yoğunluğunun tespitine yönelik bir araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), 118-135. https://doi.org/10.21076/ vizyoner.652835
 • Penafort, F. and Ahmad, B. B. (1997). Employers expectations on today's accounting profession: a malaysian case‐study, Asian Review of Accounting, 5(2), 78-97. https://doi.org/10.1108/eb060691
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence in Panels (CESIFO Workıng Paper No. 1229). Retrieved from https://www.econstor.eu/bitstream/10419/18868/1/-cesifo1_wp1229.pdf
 • Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence, Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312. https://doi.org/10.1002/jae.951
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. and Yamagata, T. (2008). A bias adjusted lm test of error cross section independence, The Econometrics Journal, 11(1), 105-127. https://doi.org/10.1111/j.1368-423X.2007.00227.x
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu (1989, 13 Haziran), Resmî Gazete (Sayı: 20194). Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/20194.pdf
 • Şengel, S. (2011). Türkiye’de muhasebe meslek elemanı talebi üzerine bir araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (50), 167-180. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/35629/396049
 • Temelli, F. (2019). Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe mesleği seçiminde etkili olan faktörler: Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesi İİBF örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Özel Sayı, 141-160. https://doi.org/10.25095/mufad.606010
 • Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği. (2021). Üye istatistikleri. Erişim Adresi: https://turmob.org.tr/istatistikler/
 • Westerlund, J. and Edgerton, D. L. (2007). A Panel Bootstrap Cointegration Test. Ecomonic Letters, 97(3), 185-190. https://doi.org/10.1016/j.econlet. 2007.03.003
 • Yardımcıoğlu, M., Büyükşalvarcı, A. ve İyibildiren, M. (2006). Etiksel açıdan yeminli mali müşavirlerin sorumluluklarının konya ili özelinde incelenmesi, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, 2006(2), 170-179. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kmusekad/issue/10226/125759
 • Yayla, H. E. ve Cengiz, E. (2005). Muhasebe mesleğinin tercih edilmesinde etkili olan faktörlerin belirlenmesine yönelik bir alan çalışması: Karadeniz teknik üniversitesi örneği. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 147-168.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mert Baran TUNÇEL (Sorumlu Yazar)
Şırnak Üniversitesi
0000-0001-8554-8080
Türkiye


Yaşar ALPTÜRK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
0000-0003-0063-4479
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 15 Nisan 2022
Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2022
Başvuru Tarihi 4 Ekim 2021
Kabul Tarihi 2 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Tunçel, M. B. & Alptürk, Y. (2022). Açılan ve Kapanan Şirket Sayıları ile Muhasebe Meslek Mensubu Sayıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği . Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 23 (2) , 447-454 . DOI: 10.37880/cumuiibf.1004446

İrtibat
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs-SİVAS.

Tel: 0346 2191010-1710

Fax: 0346 2191202

E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr