Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect of Globalization on Poverty: The Case of Turkey

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 502 - 517, 19.04.2022
https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1031789

Öz

The expansion of the sphere of influence of the globalization process has been along with the neo-liberal policies implemented after 1980. The development of transportation, the widespread use of information and communication technologies such as communication, electronics, internet, transportation, the ease of access to information and the cheapening of these services have led the service sector to become prominent worldwide and become an important component of economic income. Although this situation contributed to the increase of capital mobility in financial markets, the deepening and development of banking and financial markets, it caused the economies to become more sensitive with the crises and shocks it brought. With this process, poverty has affected many people and the income inequality between the rich and the poor has gradually increased. The effects of globalization on poverty are a frequently discussed issue in economics literature. However, when the literature is examined, it is observed that the results obtained are not the same. While some authors' claims are that globalization reduces poverty, some authors claim the other way round. The purpose of this study is to investigate the effects of economic globalization, political globalization and social globalization, which are sub-components of the KOF globalization index, and foreign direct investments on poverty (per capita household final consumption expenditure) in Turkey between 1980-2018, using time series econometrics. For this purpose, first unit root tests were performed to determine the stationarity of the series, and then two-step Engle-Granger cointegration tests were performed using the Gregory-Hansen cointegration test. According to the findings obtained from the time series analysis, political globalization does not affect poverty. On the other hand, while FDI and social globalization reduce poverty, economic globalization increases poverty.

Kaynakça

 • Açıkgöz, B., Kök, R. & İspir, S. (2008). Küreselleşme Kurgusuna Yönelik Hipotez Testleri: Yoksulluk Olgusu Üzerine Seçilmiş Ülkeler Deneyimi (1997-2003). Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1), 351-376.
 • Agenor, P. R. (2004). Does Globalization Hurt The Poor?. International Economics and Economic Policy, 1, 21-51.
 • Aktan, C. C. (2002). Globalleşme ve Yoksulluk. C. C. Aktan (Ed.) Yoksullukla Mücadele Stratejileri içinde. Hak-İş Konfederasyonu Yayınları.
 • Aktaş, E. (2006). Küreselleşme, Yoksulluk ve Genetiği Değiştirilmiş Tarım Ürünleri. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi. https://tarekoder.org/2006antalya/43-49.pdf (15.02.2020).
 • Aktel, M. (2001). Küreselleşme Süreci ve Etki Alanları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 193-202.
 • Arestis, P. & Caner, A. (2009). Financial Liberalization and The Geography of Poverty. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2, 229-244.
 • Aytekin, G. K. (2019). Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Belirleyicileri ve Ekonomik Etkileri. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 255-278.
 • Baş, K. (2009). Küreselleşme ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 49-70.
 • Bayar, F. (2008). Küreselleşme ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, 32, 25-34.
 • Beck, T., Demirguc-Kunt, A. & Peria, M. S. M. (2007). Reaching Out: Access to and Use of Banking Services Across Countries. Journal of Financial Economics, 85, 234-266.
 • Borensztein, E., Jose, D. G. & Jong-Wha, L. (1998). How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?. Journal of International Economics, 45, 115-135.
 • Chakrapani, C. & Mitra, A. (1995). Rural-to-Urban Migration: Access to Employment, Incidence of Poverty and Determinants of Mobility. Indian Journal of Social Work, 56, 377-386.
 • Charemza, W. & Deadman, D. (1997). New Directions in Econometric Practise. Edward Elgar.
 • Clark, T. & Knowles, L. L. (2003). Global Myopia: Globalization Theory in International Business. Journal of International Management, 9(4), 361-372.
 • Culpeper, R. (2005). Approaches to Globalization and Inequality within the International System. UN Research Institute for Social Development, Paper Number: 6. https://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/B8D267D84E8E6A66C12570AE002F994E/$file/culpeper.pdf
 • Çalışır, G. (2009). Küreselleşmenin Ortaya Çıkardığı Olayların Türkiye'deki Televizyon Haberlerine Yansımaları, (Doktora Tezi). Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çalışkan, Ş. (2007). Eğitim İşsizlik ve Yoksulluk İlişkisi. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(13), 284-308.
 • Çelik, M. Y. (2012). Boyutları ve Farklı Algılamalarıyla Küreselleşme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(32), 57-74.
 • Demir, M. A., Ekinci, R. & Utkulu, U. (2019). Türkiye'de Enerji Fiyatlarının İhracat Arzına Etkisi: İmalat Sanayi İhracatı Zaman Serisi Bulguları. Economics, Finance, Politics, 14(2), 237-258.
 • Dollar, D. (1992). Outward-Oriented Developing Economies Really Do Grow More Rapidly: Evidence From 95 LDCs, 1976-1985. Economic Development and Cultural Change, 40(3), 523-544.
 • Dollar, D. (2002, 27–28 May). Global economic integration and global inequality. Reserve Bank of Australia Conference Globalisation, Living Standards and Inequality: Recent Progress and Continuing Challenges, Sydney, Australia. https://www.rba.gov.au/publications/confs/2002/dollar.html
 • Dollar, D. & Kraay, A. (2002). Growth is Good for the Poor. Journal of Economic Growth, 7(3), 195-225.
 • Dollar, D. (2001). Globalization, Inequality, and Poverty since 1980. World Bank. https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb4/prof/VWL/IWB/Vorlesung/2944_globalization-inequality-and-poverty.pdf
 • DPT. (2001). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT.
 • Easterly, W. & Fischer, S. (2001). Inflation and the Poor Credit, and Banking. Journal of Money, 33(2), 160-178.
 • Ecevit, Y. (2003). Toplumsal Cinsiyetle Yoksulluk İlişkisi Nasıl Kurulabilir? Bu İlişki Nasıl Çalışabilir?. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi Özel Eki, 25(4), 83-88.
 • Elçin, A. B. (2012). Küreselleşmenin Tarihçesi. http://www.meritymm.com/wp-content/uploads/2013/05/kuresellesme.pdf (03.18.2020).
 • Engle, R. & Granger, C. (1987). Co-Integration and Error Correction: Represention, Estimation and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276.
 • Engle, R. & Granger, C. (1991). Long-Run Economic Relationship Readings in Cointegration, Oxford University.
 • Giddens, A. (2008). Sosyoloji. (Çev.) Kayhan, E. A., Kırmızı Yayınları.
 • Goldin, I. & Reinert, K. (2007). Globalization for Development, World Bank Palgrave Mac Millan.
 • Granger, C. & Newbold, P. (1974). Spurious Regressions in Econometrics. Journal of Econometrics, 2(2), 111-120.
 • Gregory, A. & Hansen, B. (1996). Residual-Based Tests For Cointegration in Models With Regime Shift. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126.
 • Gujarati, D. N. (1999). Temel Ekonometri. (Çev.) Şenesen, Ü. & Şenesen, G. G., Literatür Yayıncılık.
 • Güler, B. (2011). Yoksullukla Mücadelede Sosyal Girişimcilik: Ashoka Üyelerinden Sosyal Yenilikçi Örnek Uygulamalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(3), 79-111.
 • Gygli, S., Haelg, F., Potrafke, N. & Strum, J.E. (2019). The KOF Globalisation Index - Revisited. The Review of International Organizations, 14(2), 543-574.
 • Harrison, A. (2007). Globalization and Poverty: An Introduction. A. Harrison (Ed.) Globalization And Poverty içinde (1-30). Chicago Unv. Press.
 • Heshmati, A. (2004). The Relationship Between Income Inequality, Poverty and Globalisation. IZA Discussion Paper, 1277.
 • Hirst, P. & Thompson, G. (2003). Küreselleşme Sorgulanıyor. (Çev.) Erden, Ç. & Yücel, E., Dost.
 • İçduygu, A. (1995). Çok Kültürlülük, Türkiye Vatandaşlığı Kavramı İçin Toplumsal Bir Zemin. Türkiye Günlüğü, 33 (Özel Sayı), 117-126.
 • Kanbur, R. (1999). Income Distribution Implications of Globalization and Liberalization in Africa. Cornell University Working Paper, 99(4).
 • Kazgan, G. (2009). Küreselleşme ve Ulus Devlet: Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Kepenek, Y. (1990). Türkiye Ekonomisi, Verso Yayınları.
 • Kesici, M. R. (2007). Yoksulluk Şiddet Döngüsünün Sosyal Politika Açısından Analizi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma ve Toplum Dergisi, 12(3), 121-158.
 • Keyman, E. F. (2006). Küreselleşme, Uluslararası İlişkiler ve Hegemonya. Uluslararası İlişkiler, 3(9), 1-20.
 • Keyman, F. & Dural, B. Y. (2013). Uluslararası İlişkilere Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Klein, M., Aaron, C. & Hadjmichael, B. (2001). Foreign Direct Investment and Poverty Reduction, World Bank Policy Research Working, 2613.
 • KOF (2020, 12 Nisan). Globalisation Index. https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html.
 • Koyuncu, M. & Şenses, F. (2004). Kısa Dönem Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye, Endonezya ve Arjantin Deneyimleri. ERC Working Papers in Economics, 04(13).
 • Liang, Z. (2006). Threshold Estimation on the Globalization-Poverty Nexus (Evidence from China). UNU-WIDER Research Paper, 2006(57).
 • MacDonald, R. & Majeed, M. T. (2010). Distributional and Poverty Consequences of Globalization: A Dynamic Comparative Analysis for Developing Countries. Scottish Institute for Research in Economics Discussion Papers, 2010(62).
 • Manning, S. (1999). Introduction (to Special Issue on Globalization). Journal of World Systems Research, 5(2), 137-141.
 • Martens, P., Caselli, M., Lombaerde, P. D., Figge, L. & Scholte, J. A. (2014). New Directions in Globalization Indices. Globalization, 12(2), 217-228.
 • Memiş, H. (2014). Küreselleşme ve Yoksulluk İlişkisi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 5(1), 144-161.
 • Neutel, M. & Heshmati, A. (2006). Globalisation, Inequality and Poverty Relationships: A Cross Country Evidence. IZA Discussion Paper, 2223.
 • Nissanke, M. & Thorbecke, E. (2006). Channles and Policy Debate in the Globalization-Inequality-Poverty Nexus. World Development, 34(8), 1338-1360.
 • Odhiambo, N. M. (2008). Financial Depth, Savings and Economic Growth in Kenya: A Dynamic Casual Linkage. Economic Modelling, 25(4), 704-713.
 • Odhiambo, N. M. (2009). Finance-Growth-Poverty Nexus in South Africa: A Dynamic Casuality Linkage. Journal of Socio-Economics, 38(2), 320-325.
 • Odhiambo, N. M. (2010). Is Financial Development A Spur to Poverty Reduction? Kenya's Experience. Journal of Economic Studies, 37(3), 343-353.
 • OECD. (2010). OECD Economic Globalisation Indicators, OECD.
 • Ravallion, M. (1992). Poverty Comparisons: A Guide to Concepts and Methods, World Bank.
 • Ravallion, M. (2003). The Debate on Globalization, Poverty, and Inequality. Word Bank Policy Research Working Paper, 3038.
 • Rennen, W. & Martens, P. (2003). The Globalisation Timeline. Integrated Assessment, 4(3), 137-144.
 • Rodrik, D. (1998). Why do More Open Economies have Bigger Governments?. Journal of Political Economy,106(5), 997–1032.
 • Rogoff, K. S. (2003). Globalization and Global Disinflation, Economic Review, 88(4):45-78.
 • Roy, S. (1996). Development, Environment and Poverty: Some Issues for Discussion. Economic and Political Weekly, 31(4), 29-41.
 • Sanjar, S. & Şengür, M. (2019). Döviz Kuru, Dış Ticaret Yoksulluk İlişkisi: Afganistan Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 62, 106-124.
 • Sapkota, J. B. (2011). Impacts of Globalization on Quality of Life: Evidence from Developing Countries. MPRA Paper, 2011-E-1.
 • Sen, A. (2004). Özgürlükle Kalkınma. (Çev.) Alogan, Y., Ayrıntı.
 • Seyidoğlu, H. (2003). Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Güzem Can Yayınları.
 • Sindzingre, A. (2005). Explaining Threshold Effects of Globalization on Poverty. UNI-WIDER Research Paper, 2005(53).
 • Skeldon, R. (2002). Migration and Poverty. Asia Pasific Population Journal, 17(4), 67-82.
 • Şahbaz, A., Buluş, A. & Kaleci, F. (2016). Dışa Açıklık, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Yoksulluk: Türkiye Örneği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4), 1106-1117.
 • Şenses, F. (2003). Küreselleşmenin Öteki Yüzü, İletişim Yayınları.
 • Taylor, J. B. (1989). The Evolution of Ideas in Macroeconomics. Economic Record, 65(2), 185-189.
 • Tezer H. (2021). Sorgulanan Küreselleşme Olgusu, Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Fırsat mı? Tehdit mi?. Alanya Akademik Bakış Dergisi, 5(1), 501-523.
 • Townsend, P. (2006). What is Poverty? An Historical Perspective. Poverty in Focus, 9, 5-6.
 • TÜİK. Nüfus ve Demografi İstatistikleri.
 • UNCTAD (2021, 1 Nisan). Balance of Payments Statistics. https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.
 • UNDP. (2020). Global Multidimensional Poverty Index 2020, UNDP.
 • Uras, G. (1979). Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları, İktisadi Yayınlar.
 • Uzun, A. M. (2003). Yoksulluk Olgusu ve Dünya Bankası. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2), 155-173.
 • Winham, G. R. (1996). Internatıonal Trade Policy in a Globalizing Economy. International Journal, 51(4) 638-650.
 • Woolard, I. & Leibbrandt, M. (1999). Measuring Poverty in South Africa. University of Cape Town Development Policy Research Unit, 99(33).
 • World Bank (2021, 5 Nisan). World Development Indicators Database. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.
 • Yanar, R. & Şahbaz, A. (2013). Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşmenin Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(3), 55-74.
 • Yar, F. (2015). Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk. Global Politika ve Strateji Analizi, Nisan.
 • Yavuz, N. Ç. (2006). Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), 162-171.
 • Yeldan, E. (2004). Neoliberalizmin İdeolojik Bir Söylemi Olarak Küreselleşme. A. H. Köse, F. Şenses. & E. Yeldan (Ed.) Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar içinde (427-451). İletişim Yayınları.
 • Yılancı, V. (2009). Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye İçin İşsizlik Histerisinin Sınanması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10(2), 324-335.

Küreselleşmenin Yoksulluk Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 502 - 517, 19.04.2022
https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1031789

Öz

Küreselleşme sürecinin etki alanın genişlemesi 1980 sonrası uygulanan neo-liberal politikalar ile birlikte olmuştur. Taşımacılığın gelişmesi, iletişim, elektronik, internet, ulaşım gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, bilgiye erişimin kolay hale gelmesi ve bu hizmetlerin ucuzlaması, hizmet sektörünün dünya genelinde öne çıkarak ekonomik hasılanın önemli bir bileşeni haline gelmesine neden olmuştur. Bu durum mali piyasalarda sermaye hareketliliğinin artmasına, bankacılık ve finans piyasalarının derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlamış ancak beraberinde getirdiği krizler ve şoklar ile ekonomilerin daha hassas hale gelmesine neden olmuştur. Yaşanan bu süreç ile birlikte yoksulluk çok sayıda insanı etkiler hale gelmiş ve zengin kesim ile yoksul kesim arasındaki gelir eşitsizliği giderek artırmıştır. Küreselleşmenin yoksulluk üzerindeki etkileri iktisat yazınında sıkça ele alınan bir konudur. Ancak literatür incelendiğinde elde edilen sonuçların aynı olmadığı izlenmektedir. Kimi yazarların iddiaları küreselleşmenin yoksulluğu azalttığı yönündeyken, kimi yazarlar aksini savunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1980-2018 yılları arasında KOF küreselleşme endeksinin alt bileşenleri olan ekonomik küreselleşme, politik küreselleşme ve sosyal küreselleşme ile doğrudan yabancı yatırımların, yoksulluk (kişi başına hane halkı nihai tüketim harcaması) üzerindeki etkisini zaman serisi ekonometrisinden yararlanarak araştırmaktır. Bu amaçla çalışmada ilk olarak birim kök testleri yapılarak serilerin durağanlığının tespit edilmiş ve sonra Gregory-Hansen eşbütünleşme testi ile iki aşamalı Engle-Granger eşbütünleşme testleri yapılmıştır. Zaman serisi analizinden elde edilen bulgulara göre politik küreselleşme yoksulluğu etkilememektedir. Buna karşın DYY ve sosyal küreselleşme yoksulluğu azaltırken, ekonomik küreselleşme ise yoksulluğu arttırmaktadır.

Kaynakça

 • Açıkgöz, B., Kök, R. & İspir, S. (2008). Küreselleşme Kurgusuna Yönelik Hipotez Testleri: Yoksulluk Olgusu Üzerine Seçilmiş Ülkeler Deneyimi (1997-2003). Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1), 351-376.
 • Agenor, P. R. (2004). Does Globalization Hurt The Poor?. International Economics and Economic Policy, 1, 21-51.
 • Aktan, C. C. (2002). Globalleşme ve Yoksulluk. C. C. Aktan (Ed.) Yoksullukla Mücadele Stratejileri içinde. Hak-İş Konfederasyonu Yayınları.
 • Aktaş, E. (2006). Küreselleşme, Yoksulluk ve Genetiği Değiştirilmiş Tarım Ürünleri. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi. https://tarekoder.org/2006antalya/43-49.pdf (15.02.2020).
 • Aktel, M. (2001). Küreselleşme Süreci ve Etki Alanları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 193-202.
 • Arestis, P. & Caner, A. (2009). Financial Liberalization and The Geography of Poverty. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2, 229-244.
 • Aytekin, G. K. (2019). Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Belirleyicileri ve Ekonomik Etkileri. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 255-278.
 • Baş, K. (2009). Küreselleşme ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 49-70.
 • Bayar, F. (2008). Küreselleşme ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, 32, 25-34.
 • Beck, T., Demirguc-Kunt, A. & Peria, M. S. M. (2007). Reaching Out: Access to and Use of Banking Services Across Countries. Journal of Financial Economics, 85, 234-266.
 • Borensztein, E., Jose, D. G. & Jong-Wha, L. (1998). How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?. Journal of International Economics, 45, 115-135.
 • Chakrapani, C. & Mitra, A. (1995). Rural-to-Urban Migration: Access to Employment, Incidence of Poverty and Determinants of Mobility. Indian Journal of Social Work, 56, 377-386.
 • Charemza, W. & Deadman, D. (1997). New Directions in Econometric Practise. Edward Elgar.
 • Clark, T. & Knowles, L. L. (2003). Global Myopia: Globalization Theory in International Business. Journal of International Management, 9(4), 361-372.
 • Culpeper, R. (2005). Approaches to Globalization and Inequality within the International System. UN Research Institute for Social Development, Paper Number: 6. https://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/B8D267D84E8E6A66C12570AE002F994E/$file/culpeper.pdf
 • Çalışır, G. (2009). Küreselleşmenin Ortaya Çıkardığı Olayların Türkiye'deki Televizyon Haberlerine Yansımaları, (Doktora Tezi). Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çalışkan, Ş. (2007). Eğitim İşsizlik ve Yoksulluk İlişkisi. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(13), 284-308.
 • Çelik, M. Y. (2012). Boyutları ve Farklı Algılamalarıyla Küreselleşme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(32), 57-74.
 • Demir, M. A., Ekinci, R. & Utkulu, U. (2019). Türkiye'de Enerji Fiyatlarının İhracat Arzına Etkisi: İmalat Sanayi İhracatı Zaman Serisi Bulguları. Economics, Finance, Politics, 14(2), 237-258.
 • Dollar, D. (1992). Outward-Oriented Developing Economies Really Do Grow More Rapidly: Evidence From 95 LDCs, 1976-1985. Economic Development and Cultural Change, 40(3), 523-544.
 • Dollar, D. (2002, 27–28 May). Global economic integration and global inequality. Reserve Bank of Australia Conference Globalisation, Living Standards and Inequality: Recent Progress and Continuing Challenges, Sydney, Australia. https://www.rba.gov.au/publications/confs/2002/dollar.html
 • Dollar, D. & Kraay, A. (2002). Growth is Good for the Poor. Journal of Economic Growth, 7(3), 195-225.
 • Dollar, D. (2001). Globalization, Inequality, and Poverty since 1980. World Bank. https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb4/prof/VWL/IWB/Vorlesung/2944_globalization-inequality-and-poverty.pdf
 • DPT. (2001). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT.
 • Easterly, W. & Fischer, S. (2001). Inflation and the Poor Credit, and Banking. Journal of Money, 33(2), 160-178.
 • Ecevit, Y. (2003). Toplumsal Cinsiyetle Yoksulluk İlişkisi Nasıl Kurulabilir? Bu İlişki Nasıl Çalışabilir?. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi Özel Eki, 25(4), 83-88.
 • Elçin, A. B. (2012). Küreselleşmenin Tarihçesi. http://www.meritymm.com/wp-content/uploads/2013/05/kuresellesme.pdf (03.18.2020).
 • Engle, R. & Granger, C. (1987). Co-Integration and Error Correction: Represention, Estimation and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276.
 • Engle, R. & Granger, C. (1991). Long-Run Economic Relationship Readings in Cointegration, Oxford University.
 • Giddens, A. (2008). Sosyoloji. (Çev.) Kayhan, E. A., Kırmızı Yayınları.
 • Goldin, I. & Reinert, K. (2007). Globalization for Development, World Bank Palgrave Mac Millan.
 • Granger, C. & Newbold, P. (1974). Spurious Regressions in Econometrics. Journal of Econometrics, 2(2), 111-120.
 • Gregory, A. & Hansen, B. (1996). Residual-Based Tests For Cointegration in Models With Regime Shift. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126.
 • Gujarati, D. N. (1999). Temel Ekonometri. (Çev.) Şenesen, Ü. & Şenesen, G. G., Literatür Yayıncılık.
 • Güler, B. (2011). Yoksullukla Mücadelede Sosyal Girişimcilik: Ashoka Üyelerinden Sosyal Yenilikçi Örnek Uygulamalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(3), 79-111.
 • Gygli, S., Haelg, F., Potrafke, N. & Strum, J.E. (2019). The KOF Globalisation Index - Revisited. The Review of International Organizations, 14(2), 543-574.
 • Harrison, A. (2007). Globalization and Poverty: An Introduction. A. Harrison (Ed.) Globalization And Poverty içinde (1-30). Chicago Unv. Press.
 • Heshmati, A. (2004). The Relationship Between Income Inequality, Poverty and Globalisation. IZA Discussion Paper, 1277.
 • Hirst, P. & Thompson, G. (2003). Küreselleşme Sorgulanıyor. (Çev.) Erden, Ç. & Yücel, E., Dost.
 • İçduygu, A. (1995). Çok Kültürlülük, Türkiye Vatandaşlığı Kavramı İçin Toplumsal Bir Zemin. Türkiye Günlüğü, 33 (Özel Sayı), 117-126.
 • Kanbur, R. (1999). Income Distribution Implications of Globalization and Liberalization in Africa. Cornell University Working Paper, 99(4).
 • Kazgan, G. (2009). Küreselleşme ve Ulus Devlet: Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Kepenek, Y. (1990). Türkiye Ekonomisi, Verso Yayınları.
 • Kesici, M. R. (2007). Yoksulluk Şiddet Döngüsünün Sosyal Politika Açısından Analizi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma ve Toplum Dergisi, 12(3), 121-158.
 • Keyman, E. F. (2006). Küreselleşme, Uluslararası İlişkiler ve Hegemonya. Uluslararası İlişkiler, 3(9), 1-20.
 • Keyman, F. & Dural, B. Y. (2013). Uluslararası İlişkilere Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Klein, M., Aaron, C. & Hadjmichael, B. (2001). Foreign Direct Investment and Poverty Reduction, World Bank Policy Research Working, 2613.
 • KOF (2020, 12 Nisan). Globalisation Index. https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html.
 • Koyuncu, M. & Şenses, F. (2004). Kısa Dönem Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye, Endonezya ve Arjantin Deneyimleri. ERC Working Papers in Economics, 04(13).
 • Liang, Z. (2006). Threshold Estimation on the Globalization-Poverty Nexus (Evidence from China). UNU-WIDER Research Paper, 2006(57).
 • MacDonald, R. & Majeed, M. T. (2010). Distributional and Poverty Consequences of Globalization: A Dynamic Comparative Analysis for Developing Countries. Scottish Institute for Research in Economics Discussion Papers, 2010(62).
 • Manning, S. (1999). Introduction (to Special Issue on Globalization). Journal of World Systems Research, 5(2), 137-141.
 • Martens, P., Caselli, M., Lombaerde, P. D., Figge, L. & Scholte, J. A. (2014). New Directions in Globalization Indices. Globalization, 12(2), 217-228.
 • Memiş, H. (2014). Küreselleşme ve Yoksulluk İlişkisi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 5(1), 144-161.
 • Neutel, M. & Heshmati, A. (2006). Globalisation, Inequality and Poverty Relationships: A Cross Country Evidence. IZA Discussion Paper, 2223.
 • Nissanke, M. & Thorbecke, E. (2006). Channles and Policy Debate in the Globalization-Inequality-Poverty Nexus. World Development, 34(8), 1338-1360.
 • Odhiambo, N. M. (2008). Financial Depth, Savings and Economic Growth in Kenya: A Dynamic Casual Linkage. Economic Modelling, 25(4), 704-713.
 • Odhiambo, N. M. (2009). Finance-Growth-Poverty Nexus in South Africa: A Dynamic Casuality Linkage. Journal of Socio-Economics, 38(2), 320-325.
 • Odhiambo, N. M. (2010). Is Financial Development A Spur to Poverty Reduction? Kenya's Experience. Journal of Economic Studies, 37(3), 343-353.
 • OECD. (2010). OECD Economic Globalisation Indicators, OECD.
 • Ravallion, M. (1992). Poverty Comparisons: A Guide to Concepts and Methods, World Bank.
 • Ravallion, M. (2003). The Debate on Globalization, Poverty, and Inequality. Word Bank Policy Research Working Paper, 3038.
 • Rennen, W. & Martens, P. (2003). The Globalisation Timeline. Integrated Assessment, 4(3), 137-144.
 • Rodrik, D. (1998). Why do More Open Economies have Bigger Governments?. Journal of Political Economy,106(5), 997–1032.
 • Rogoff, K. S. (2003). Globalization and Global Disinflation, Economic Review, 88(4):45-78.
 • Roy, S. (1996). Development, Environment and Poverty: Some Issues for Discussion. Economic and Political Weekly, 31(4), 29-41.
 • Sanjar, S. & Şengür, M. (2019). Döviz Kuru, Dış Ticaret Yoksulluk İlişkisi: Afganistan Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 62, 106-124.
 • Sapkota, J. B. (2011). Impacts of Globalization on Quality of Life: Evidence from Developing Countries. MPRA Paper, 2011-E-1.
 • Sen, A. (2004). Özgürlükle Kalkınma. (Çev.) Alogan, Y., Ayrıntı.
 • Seyidoğlu, H. (2003). Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Güzem Can Yayınları.
 • Sindzingre, A. (2005). Explaining Threshold Effects of Globalization on Poverty. UNI-WIDER Research Paper, 2005(53).
 • Skeldon, R. (2002). Migration and Poverty. Asia Pasific Population Journal, 17(4), 67-82.
 • Şahbaz, A., Buluş, A. & Kaleci, F. (2016). Dışa Açıklık, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Yoksulluk: Türkiye Örneği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4), 1106-1117.
 • Şenses, F. (2003). Küreselleşmenin Öteki Yüzü, İletişim Yayınları.
 • Taylor, J. B. (1989). The Evolution of Ideas in Macroeconomics. Economic Record, 65(2), 185-189.
 • Tezer H. (2021). Sorgulanan Küreselleşme Olgusu, Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Fırsat mı? Tehdit mi?. Alanya Akademik Bakış Dergisi, 5(1), 501-523.
 • Townsend, P. (2006). What is Poverty? An Historical Perspective. Poverty in Focus, 9, 5-6.
 • TÜİK. Nüfus ve Demografi İstatistikleri.
 • UNCTAD (2021, 1 Nisan). Balance of Payments Statistics. https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.
 • UNDP. (2020). Global Multidimensional Poverty Index 2020, UNDP.
 • Uras, G. (1979). Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları, İktisadi Yayınlar.
 • Uzun, A. M. (2003). Yoksulluk Olgusu ve Dünya Bankası. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2), 155-173.
 • Winham, G. R. (1996). Internatıonal Trade Policy in a Globalizing Economy. International Journal, 51(4) 638-650.
 • Woolard, I. & Leibbrandt, M. (1999). Measuring Poverty in South Africa. University of Cape Town Development Policy Research Unit, 99(33).
 • World Bank (2021, 5 Nisan). World Development Indicators Database. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.
 • Yanar, R. & Şahbaz, A. (2013). Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşmenin Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(3), 55-74.
 • Yar, F. (2015). Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk. Global Politika ve Strateji Analizi, Nisan.
 • Yavuz, N. Ç. (2006). Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), 162-171.
 • Yeldan, E. (2004). Neoliberalizmin İdeolojik Bir Söylemi Olarak Küreselleşme. A. H. Köse, F. Şenses. & E. Yeldan (Ed.) Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar içinde (427-451). İletişim Yayınları.
 • Yılancı, V. (2009). Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye İçin İşsizlik Histerisinin Sınanması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10(2), 324-335.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökhan ERSOY Bu kişi benim
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT (DR)
0000-0001-8351-3511
Türkiye


Başak KARŞIYAKALI (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
0000-0002-3835-0175
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 15 Nisan 2022
Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2022
Başvuru Tarihi 3 Aralık 2021
Kabul Tarihi 20 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ersoy, G. & Karşıyakalı, B. (2022). Küreselleşmenin Yoksulluk Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği . Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 23 (2) , 502-517 . DOI: 10.37880/cumuiibf.1031789

İrtibat
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs-SİVAS.

Tel: 0346 2191010-1710

Fax: 0346 2191202

E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr