Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Belediyelerde Vergi İnceleme Yetkisi: Olmalı mı? Bir Öneri

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 566 - 574, 19.04.2022
https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1054793

Öz

Belediyelerin görevlerini yerine getirebilmeleri, diğer bir deyişle, yerel nitelikli ihtiyaçların etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi hizmetlerin gerektirdiği harcamayı yapabilecek finansal kaynaklara sahip olmalarına bağlıdır. Bu anlamda, belediyelerin finansman kaynaklarının başında vergiler gelmektedir. Belediyelerin tahsil yetkisine sahip olduğu vergilerin büyük bir kısmında uygulanmakta olan beyan esası yönteminde mükellefler aktif bir rol oynamaktadır. Mükelleflerin kendilerine ait bilgileri en iyi kendileri bileceği düşüncesine dayanan bu yöntemin başarısı, mükellefler tarafından verilen beyannamelerdeki bilgilerin gerçeğe uygun olmasına bağlıdır. Çünkü belediyelerin mükelleflerin beyannamelerinin doğruluğunu kontrol etme, diğer bir ifadeyle, inceleme yetkileri bulunmadığından, vergi hasılatı kayıplarıyla karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, belediyelerin gelir kaynakları içerisinde yer alan vergi gelirlerindeki kayıpların önlenmesine yönelik öneriler getirmektir. Bu bağlamda, ilk olarak vergi denetimine, özelinde vergi incelemesine, ikinci olarak, Türkiye’de belediye gelirleri kapsamında tahsil edilen vergiler ile harçlara, bu gelirlerin belediye bütçeleri içerisindeki gelişimine ve son olarak da, belediyelerin vergi incelemesine yer verilmiş; mükelleflerin beyanlarının belediyeler tarafından doğruluğunun kontrol edilebilmesine ilişkin çeşitli öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Akdoğan, A. (2011). Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi. Gazi Kitabevi.
 • Arıkboğa, Ü. (2015). Türkiye’de Yerel Vergi Yönetimi. Maliye Dergisi, (168), 1-19.
 • Aydın, B. (2006). Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Denetimi, İdari Yapı 5. Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, http://www.degerymm.com.tr/icerik/Kn59k7mF4j5HMr8IMX0Td20v6owTQa.pdf (05.01.2022).
 • Başpınar, A. (2009). Tax Law & Turkish Tax System, Republic of Turkey Ministry of Finance Strategy Development Unit Issue No: 2009/394, Ankara.
 • Çavdar, F. (2021), Vergi İncelemelerinde Mükelleflerin Hak ve Ödevleri, Gazi Kitabevi.
 • Çavdar, F. (2016). Seçilmiş Ülkeler ve Yeni Gelişmeler Işığında Türkiye’de Vergi Denetimi: Sorunlar, Çözümler ve Yaklaşımlar. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Dalak, G. (1999). Vergi Denetimi ve Muhasebe Uygulamaları. Vergi Sorunları Dergisi, (129), 77-78.
 • Gündüz, İ. O. (2008). Yerel Yönetimlerin Bir Borçlanma Yöntemi Olarak Tahvil İhracı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Hayes, R.S., Schilder, A., Dassen, R., & Wallage, P. (1999). Principles of Auditing An International Perspective. McGraw-Hill Higher Education.
 • Maliye Hesap Uzmanları Derneği. (2011). Denetim İlke ve Esasları, Cilt 1, Euromat Entegre Matbaacılık.
 • Marmara Belediyeler Birliği. (2015). “Belediyelerin Mali Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Çalıştay Raporu, İstanbul. Meriç, M. (2002). Vergi Denetimi, İlkem Ofset.
 • Sarılı, M. (2003a). Türkiye’de Gelir İdaresi İle Vergi Denetiminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve Yeniden Yapılandırılması, İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Sarılı, M. A. (2003b). Türkiye’de Vergi Denetiminin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Yapılması Gereken Düzenlemeler, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, (103).
 • Şeker. S. (1993). Vergi İncelemeleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Yaklaşım Dergisi, http://www.kanitymm.com.tr/makale/1993-05%20YAKLASIM%20-%20VERGI%20INCELEMELERI%20UZERINE%20GENEL%20BIR%20DEGERLENDIRME.pdf, (02.01.2022).
 • Tekin, F., & Çelikkaya, A. (2018). Vergi Denetimi, 8. Baskı, Seçkin Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/ (04.01.2022).
 • Understanding a Financial Statement Audit, http://download.pwc.com/ie/pubs/2014-pwc-ireland-understanding-financial-statement-audit.pdf, (05.01.2022).
 • Yakar, S., & Gündüz, İ., O. (2014). Türkiye’de Belediyelerin Vergilendirme Yetkisi: “Var” mı “Yok” mu İşte Bütün Mesele Bu. Sayıştay Dergisi, (29), 117-141.

TAX INSPECTION AUTHORITY OF MUNICIPALITIES: SHOULD IT BE? A SUGGESTION

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 566 - 574, 19.04.2022
https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1054793

Öz

The ability of municipalities to fulfill their functions, in other words, to meet the local needs effectively and efficiently, depends on having the financial resources to make the expenditure required by the services. In this sense, taxes are the primary source of municipalities’ financing. Taxpayers play an active role in the principle of statement method, which is applied to the most of the taxes that municipalities have the authority to collect. The success of this method, which is based on the idea that taxpayers will know the best about their own information, depends on the fact that the information in the declarations given by the taxpayers is true. Since municipalities do not have the authority to check or to inspect the accuracy of taxpayers’ declarations, they may face with tax revenue losses. The aim of this study is to offer suggestions to prevent the losses in tax revenues, which are among the revenue sources of the municipalities. In this context, firstly tax audit and more specifically tax inspection, secondly taxes and transactions collected within the scope of municipal revenues in Turkey and the development of these revenues within the municipal budgets, and finally the authority of the municipalities in tax inspection have been covered. Additionally various suggestions have been brought regarding the verification of the accuracy of the taxpayers’ declarations by the municipalities.

Kaynakça

 • Akdoğan, A. (2011). Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi. Gazi Kitabevi.
 • Arıkboğa, Ü. (2015). Türkiye’de Yerel Vergi Yönetimi. Maliye Dergisi, (168), 1-19.
 • Aydın, B. (2006). Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Denetimi, İdari Yapı 5. Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, http://www.degerymm.com.tr/icerik/Kn59k7mF4j5HMr8IMX0Td20v6owTQa.pdf (05.01.2022).
 • Başpınar, A. (2009). Tax Law & Turkish Tax System, Republic of Turkey Ministry of Finance Strategy Development Unit Issue No: 2009/394, Ankara.
 • Çavdar, F. (2021), Vergi İncelemelerinde Mükelleflerin Hak ve Ödevleri, Gazi Kitabevi.
 • Çavdar, F. (2016). Seçilmiş Ülkeler ve Yeni Gelişmeler Işığında Türkiye’de Vergi Denetimi: Sorunlar, Çözümler ve Yaklaşımlar. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Dalak, G. (1999). Vergi Denetimi ve Muhasebe Uygulamaları. Vergi Sorunları Dergisi, (129), 77-78.
 • Gündüz, İ. O. (2008). Yerel Yönetimlerin Bir Borçlanma Yöntemi Olarak Tahvil İhracı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Hayes, R.S., Schilder, A., Dassen, R., & Wallage, P. (1999). Principles of Auditing An International Perspective. McGraw-Hill Higher Education.
 • Maliye Hesap Uzmanları Derneği. (2011). Denetim İlke ve Esasları, Cilt 1, Euromat Entegre Matbaacılık.
 • Marmara Belediyeler Birliği. (2015). “Belediyelerin Mali Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Çalıştay Raporu, İstanbul. Meriç, M. (2002). Vergi Denetimi, İlkem Ofset.
 • Sarılı, M. (2003a). Türkiye’de Gelir İdaresi İle Vergi Denetiminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve Yeniden Yapılandırılması, İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Sarılı, M. A. (2003b). Türkiye’de Vergi Denetiminin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Yapılması Gereken Düzenlemeler, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, (103).
 • Şeker. S. (1993). Vergi İncelemeleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Yaklaşım Dergisi, http://www.kanitymm.com.tr/makale/1993-05%20YAKLASIM%20-%20VERGI%20INCELEMELERI%20UZERINE%20GENEL%20BIR%20DEGERLENDIRME.pdf, (02.01.2022).
 • Tekin, F., & Çelikkaya, A. (2018). Vergi Denetimi, 8. Baskı, Seçkin Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/ (04.01.2022).
 • Understanding a Financial Statement Audit, http://download.pwc.com/ie/pubs/2014-pwc-ireland-understanding-financial-statement-audit.pdf, (05.01.2022).
 • Yakar, S., & Gündüz, İ., O. (2014). Türkiye’de Belediyelerin Vergilendirme Yetkisi: “Var” mı “Yok” mu İşte Bütün Mesele Bu. Sayıştay Dergisi, (29), 117-141.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bilge Hakan AGUN
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1270-7698
Türkiye


Fatih ÇAVDAR (Sorumlu Yazar)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4915-4599
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 15 Nisan 2022
Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2022
Başvuru Tarihi 7 Ocak 2022
Kabul Tarihi 25 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Agun, B. H. & Çavdar, F. (2022). Belediyelerde Vergi İnceleme Yetkisi: Olmalı mı? Bir Öneri . Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 23 (2) , 566-574 . DOI: 10.37880/cumuiibf.1054793

İrtibat
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs-SİVAS.

Tel: 0346 2191010-1710

Fax: 0346 2191202

E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr