Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Research to Determine the Respontibility of Financial Service Employees in the Prevention of Errors and Cheats in Accounting

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 225 - 249, 08.11.2021
https://doi.org/10.37880/cumuiibf.959296

Öz

The financial information provided by accounting is too important to ignore. The data obtained in accounting concerns business owners, government agencies, employees, investors and many organizations. Financial service employees who are responsible for transferring accounting data to the relevant persons must show the necessary sensitivity when performing their professions. Today, error and cheating scandals in accounting negatively affect many sectors. Due to these negative effects, trust in financial service employees is undermined. The main purpose of the study is to determine the causes of accounting errors and tricks encountered in Turkey and to determine the responsibilities of financial service employees in the prevention of these errors and cheats. Research data were obtained by survey method. The collected data were analyzed with the SPSS program. The Croanbach Alpha value of the study was calculated as 0.72. Survey questions consist of 4 sections: demographic information, accounting errors, accounting cheats and responsibilities of financial service employees. The sample was selected by random sampling method among financial service employees working in health institutions in Sivas province. The study was conducted with 84 participants. The findings of the research are thought to contribute to the business life of financial service employees. In order to achieve the targeted goal, questions were directed by survey method to financial service employees operating in health institutions in Sivas province. The answers to the directed questions were analyzed by t test and one-way variance test method. As a result of the analysis, the responsibilities of financial service employees were revealed in accounting errors and tricks. It has been concluded that accounting errors are caused by carelessness and inexperience, and accounting tricks are caused by purposes such as tax evasion and profiteering. In order to prevent the errors and cheats encountered, an effective internal audit system must be established. No significant differences were detected according to gender, age, educational status and working time

Kaynakça

 • Bayraktar, A. , (2007), “Türkiye’de ki Muhasebe Hileleri Tarihi” Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Edirne.
 • Bozkurt, Orhan, (2014), “Mükellef Firmanın İç Muhasebe Kontrol Sistemi, Firma Büyüklüğü ve Ününün Bağımsız Muhasebeci Geliri ve Hizmet Performansı Üzerine Etkisi” , Uluslar arası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı: 21.
 • Çatıkkaş, Ö. , Çalış, Y. E. (2007). İşletmelerde Muhasebe Hilelerinin Önlenebilmesi İçin Hile Belirtileri, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi.
 • Ertürk, Ayşe, (2010), “İşletmelerde Hata ve Hileyi Önlemede İç Kontrol Sisteminin Etkililiği ve Bir Uygulama” , Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Keskin, Serkan, (2014), “Muhasebe Hata ve Hileleri Karşısında Etik Tutumlar: Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Okay S. , (2011), “Muhasebe Hata ve Hilelerinin Meslek Etiği Açısından İrdelenmesi” Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi) Karaman.
 • Tanış, V. , N. Ve Berikol, B. , Z. , (2011). Genel Muhasebe, Adana: Karahan Yayınevi.

Muhâsebede Hata ve Hilelerin Önlenmesinde Mali Hizmet Çalışanlarının Sorumluluğunun Tespitine Yönelik Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 225 - 249, 08.11.2021
https://doi.org/10.37880/cumuiibf.959296

Öz

Muhasebenin sağlamış olduğu finansal bilgiler göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir öneme sahiptir. Muhasebede elde edilen veriler işletme sahiplerini, devlet kurumlarını, çalışanları, yatırımcıları ve birçok kuruluşu ilgilendirmektedir. Muhasebe verilerini ilgili kişilere aktarmada sorumlu olan mali hizmet çalışanları mesleklerini icra ederken gereken hassasiyeti göstermeleri gerekir. Günümüzde muhasebede meydana gelen hata ve hile skandalları birçok sektörü olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz etkilerden dolayı mali hizmet çalışanlarına olan güven sarsılmaktadır. Çalışmanın temel amacı Türkiye’de karşılaşılan muhasebe hataları ve hilelerinin sebeplerini tespit etmek ve bu hata ve hilelerin önlenmesinde mali hizmet çalışanlarının sorumluluklarını belirlemektir. Araştırma verileri anket yöntemi ile elde edilmiştir. Toplanan veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın Croanbach Alpha değeri 0,72 olarak hesaplanmıştır. Anket soruları demografik bilgiler, muhasebe hataları, muhasebe hileleri ve mali hizmet çalışanlarının sorumlulukları olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Örneklem Sivas ili sağlık kurumlarında çalışan mali hizmet çalışanları içerisinden rastgele örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Araştırma 84 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma neticesinde elde edilen bulgular mali hizmet çalışanlarının iş hayatına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Hedeflenen amaca ulaşabilmek için Sivas ilinde bulunan sağlık kurumlarında faaliyet gösteren mali hizmet çalışanlarına anket yöntemi ile sorular yönlendirilmiştir. Yönlendirilen sorulara verilen cevaplar t testi ve tek yönlü varyans testi yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda muhasebe hata ve hilelerinde mali hizmet çalışanlarının sorumlulukları ortaya çıkarılmıştır. Muhasebe hatalarının dikkatsizlik ve tecrübesizlikten kaynaklandığı, muhasebe hilelerinin vergi kaçırmak ve çıkar sağlamak gibi amaçlardan meydana geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Karşılaşılan hata ve hilelerin önüne geçebilmek için etkili bir iç denetim sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve çalışma süresine göre de anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.

Kaynakça

 • Bayraktar, A. , (2007), “Türkiye’de ki Muhasebe Hileleri Tarihi” Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Edirne.
 • Bozkurt, Orhan, (2014), “Mükellef Firmanın İç Muhasebe Kontrol Sistemi, Firma Büyüklüğü ve Ününün Bağımsız Muhasebeci Geliri ve Hizmet Performansı Üzerine Etkisi” , Uluslar arası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı: 21.
 • Çatıkkaş, Ö. , Çalış, Y. E. (2007). İşletmelerde Muhasebe Hilelerinin Önlenebilmesi İçin Hile Belirtileri, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi.
 • Ertürk, Ayşe, (2010), “İşletmelerde Hata ve Hileyi Önlemede İç Kontrol Sisteminin Etkililiği ve Bir Uygulama” , Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Keskin, Serkan, (2014), “Muhasebe Hata ve Hileleri Karşısında Etik Tutumlar: Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Okay S. , (2011), “Muhasebe Hata ve Hilelerinin Meslek Etiği Açısından İrdelenmesi” Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi) Karaman.
 • Tanış, V. , N. Ve Berikol, B. , Z. , (2011). Genel Muhasebe, Adana: Karahan Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Onur AÇIKGÖZ> (Sorumlu Yazar)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
0000-0002-5419-626X
Türkiye


Enis Baha BİÇER>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1624-4988
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Kasım 2021
Gönderilme Tarihi 29 Haziran 2021
Kabul Tarihi 1 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Açıkgöz, O. & Biçer, E. B. (2021). Muhâsebede Hata ve Hilelerin Önlenmesinde Mali Hizmet Çalışanlarının Sorumluluğunun Tespitine Yönelik Bir Araştırma . Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 22 (2) , 225-249 . DOI: 10.37880/cumuiibf.959296

İrtibat
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs-SİVAS.

Tel: 0346 2191010-1710

Fax: 0346 2191202

E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr