Yazım Kuralları

1- Dergiye makale gönderimi sadece DergiPark üzerinden yapılabilmektedir. Derginin mail adresine ya da editör kuruluna gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır.
2- Dergiye gönderilen çalışmalar için APA 7 yazım kuralları uygulanmalıdır.
3- Makalenin, A4 boyutunda kâğıda bir (1) satır aralığı kullanılarak, Özet/Abstract, Kaynakça ve Extended Abstract kısımları da dahil olmak üzere en fazla 25 sayfa olacak şekilde, Times New Roman karakterinde, 12 punto ile yazılarak sisteme yüklenmesi yeterlidir. Makalenin kabulü halinde gerekli olan şekil şartları dergimizin “Yazım ve Dil Editörleri” tarafından yapılacaktır.
4- Çalışma içerisinde tablo, grafik, formül gibi eklentilerin olması durumunda bunların da ayrı bir “Word” dosyası içerisinde gönderilmesi de önem arz etmektedir.
5- Yazının ilk sayfasında yazının başlığına, yazar(lar)ın adı-soyadına, unvanına, ORCID Numarasına ve iletişim bilgilerine yer verilmelidir.
6- Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları bulunmalıdır. Türkçe başlık 15 kelimeyi geçmemelidir.
7- Makalede, en az 200 en fazla 250 kelime uzunluğunda Türkçe “Öz” bölümü bulunmalıdır. Ayrıca İngilizce özete de yer verilmelidir. 
8- Çalışmanın en son sayfasında ise 1000 kelimeden az olmamak kaydıyla "giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerini içeren" Genişletilmiş İngilizce Özet bulunmalıdır. İngilizce tam metin çalışmalarda da Genişletilmiş İngilizce Özet bulunmalıdır. 
9- Makalede anahtar kelimeler en fazla 5 adet olacak şekilde Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmelidir.
10- Makalede özlerden sonra JEL (Journal of Economic Literature) sınıflandırması gösterilir. Sınıflama yapabilmek için https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php  adresinden yararlanılabilir.


Makale Yazım Kuralları’na uygun olarak hazırlanmış çalışmalar ile birlikte;

1.Turnitin/iThenticate yazılımları kullanılarak elde edilen benzerlik raporu (bibliyografya hariç toplamda % 20'i ve her bir kaynak bazında da %5'i geçen benzerlik oranına sahip olan makaleler değerlendirmeye alınmaz Ancak makalenin intihal içerip içermediği kararı, sadece benzerlik raporu sonuçlarına bakılarak verilmez. Editör söz konusu rapor ile birlikte makalede kullanılan atıf sistemini de inceleyerek nihai kararını açıklar. Editörün nihai kararı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara geri gönderme şeklinde olabileceği gibi makaleyi reddetme şeklinde de olabilir),
3. Etik kurul izni* gerektiren çalışmalarda, etik kurul izni sisteme yüklenmelidir.

*Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
•İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
•Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
•Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar, Ayrıca;
•Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
•Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

*2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir. (Ayrıca araştırma verileri 2020 öncesine ait olan ve dergiye 2020 yılında gönderilen çalışmalarda yazarın çalışma verilerinin 2020 yılı öncesine ait olduğunu yöntem kısmında belirtmesi koşuluyla bu makalelerden de etik rapor istenmemektedir.)

İrtibat
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs-SİVAS.

Tel: 0346 2191010-1710

Fax: 0346 2191202

E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr